Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

N A E M L IJ S T

D ER TEEGENWOORDIGE LEDEN VAN HET TAELen D1GTLIEVENDE GENOOTSCHAP, Onder de Spreuk:

KUNST WORDT DOOR ARB EID FE R KRE EG EN. Opgerigt «binnen Leyden, op den xi. van Slagtmaend 1766.

BES CH ER M HE ER EN:

23 e Wel- Edele Geftrenge Heer Mr. Daniël van Alphen, Oud-Raed in de Vroedfchap en Schepen, mitsgaders Griffier der Stad Leyden j enz. enz. 7. 10. \77*"

De Wel-Edele Geftrenge Heer Mr. Jan van Royen, Ond-Raed inde Vroedfchap en Oud-Schepen der Stad Leyden, enz. enz. 7. 10. 1772.

De Hoog - Eerwaerdige Hooggeleerde Heer /Egidius Gillisfen, Doftor en Hoogleeraer in de Godgeleerdheid, aen 's Lands Hooge Schoole te Leyden", enz. enz. 27. 1. 1779.

De Wel - Edele Hooggeleerde Heer Hendrik Albert Schultens, Hoogleeraer in de Oosterfche Taelen aen 's Lands Hooge Schoole te Leyden, enz. enz. 19. 5. 1784.

De Wel Edele Geftrenge Heer Mr. Joban Andreas Cunaus, Oud-Raed in da Vroedfchap en Oud Schepen, thans Secretaris van de Rekenkamer der Stad LeyJen, 19. 5. 1784.

HOOFDLEDEN en BESTUURDERS:

Con.elis Heyligert, te Leyden, 11. 11. 1766. Pieter Vreede, te Tilburg, 3. 8- 1768.

Karei de Pecker, P. Z. Oud - Secretaris van den Hove en Hooge Vierfchaer

van Rhijnland, te Leyden, 8. 5. 1771. Mr. Jan de Kruyff', te Leyden, 11. 11. 1776. Mr. Joost Romsivinckel, te Leyden, 29. 5. 1782.

Mr. Daniël Michiel Gyshert Heldeiuier, Oud-Raed in de Vroedfchap der

Stad Leyden, te Charleville, 29. 5. 1782. Jan Paauzv, A. L. M. & Philofoph. Doctor, te Leyden, 29. 5. 1732

MEDEBESTUURDERS:

Broërius Broes, Doctor en Hoogleeraer in de Godgeleerdheid aen 's Lands Hooge, Schoole te Leyden. 19. 5. 1790.

Amoldus Soek, Buitengewoon ètads Vroedmeefter en Praelector in de Verloskunde te Leyden, 3. 11. 1790.

Christiaan Retman , Predikant bij de Lutherfche Gemeente te Leyden. 8.6.1791.

Petrus van der Breggen Paauzv ,Leeraerbij deRemonftranten teLeyd. 23.5.1792.

BUITENGEWOONS MEDEBESTUURDERS:

Mr. Pieter van Lelyveld, P. Z., A. L. M. & Philof. Doélor, mitsgaders

Oud Kapitein van de Schutterij der Stad Leyden. 2. 12. 1789. Mr. Etiemie Luzac, te Leyden. g. 1 ju 1790. Jan Kops, Leeraer der Doopsgezinden, ie Leyden. 8. 9. 179r. Prof. Tsbrand van Hamelsveld, te Leyden. 23. 5. 1792.

MEDE LEDEN:

Joban fes Remmers, Junior, Koopman re Amfteldam. 7. 3. 1770. Lodezvijk Gabriel Floris Kerroux, Taelmeefter te Leyden. 4.' 4. 1770. Bartholomeus Ruloffs, Organist in de Nieuwe Kerk te Amfteldam - en Or-

chestmeefter van den Schouwburg aldaer, 6. 2. i77r. Wilhelmus van Waenen, Predikant te Stad aen 't Haringvliet. 16. 4. 1775. Mr. Even Jan Benjamin Scbonck, J. U. D. cn Rector der Latijnfche Schoole

te JNymegen. 26. 11. 1777.

Sluiten