Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

i 7 b i.

N A E M L IJ'S T

DER TEGENWOORDIGE LEDEN VAN HET TAELen DICHTLIEVEND GENOOTSCHAP,

Onder de Spreuk:

KUNST TVORDf DOOR ARBEID VERKREEG EN.

Opgerecht binnen Leyden, op den xi. van Slagtmaend 1766.

BESCHERMHEEREN:

J0)e Wel-Edele Geftrenge Heer Mr. Daniël van Alphen, Oud-Raed in de Vroedfchap en Schepen; mitsgaders Griffier der Stad Leyden; Lid van verfcheide Maetfchappijen ter bevordering der nutte Wetenfchappen en der fraeie Letteren; enz. enz. 7. 10. 1772.

De Wel-Edele Geftrenge Heer Mr. Jan van Royen, Adr. Z. Raed en Schepen der Stad Leyden; enz. enz. 7. 10. 1772.

De Wel-Edele Geftrenge Heer Mr. Johan Ilieronytmts van der Marck, Raed en Schepen der Stad Leyden; enz. enz. 10. ii. 1773.

De Hoog Eerwaerdige Hooggeleerde HeerMgidius Gillisfen, Doctoren Hoogleeraer in de H. Godgeleerdheid, aen 'sLands Hooge Schoole te Leyden; Lid van het Genootfchap: Kunstliefdefpaart geen vlijt, in 's Graevenhaege. 27. i. 1770.

HOOFDLEDEN en BESTUURDERS:

Cornelis van Hoogeveen, Junior, te Leyden; Lid van het Genootfchap: Kunstliefde /paan geen vlijt, in 's Graevenhaege , en van 't Genootfchap: Studium Scientiarum Genitrix. te Rotterdam. 11. t l. 1766.

Cornelis Heyligert, te Leyden. 11, 11. 1766.

Pieter Vreede, Lid van de Maetfchappij der Nederlandfche Letterkunde te

Leyden; te Emmerik, 3. 8. 1768. Johannes Arnoldus van Hoogeveen Langerak, te Leyden. II. II. 1769. Karei de Pecker ? P. Z Procureur te Leyden. 8. 5. 1771. Anthony de Hen, te Leyden. 13. 5. 1772. Hermanus Coster, Organist te Leyden. 11. 11. 1776. Jan de Kruyff', te Leyden. n, 11. 1776.

Mr. Cornelis Pieter Chastelein, Schout van Leyderdorp, en Rentmeefter van het Capittel ten Hoogelande, Memorien en Getijden Goederen, te Leyden, 28. 4. 1779.

MEDEBESTUURDERS:

Daniël Hovens, Leeraer der Doopsgezinden te Leyden. 28. 5. 1778. Reyniervan Heemskerck, Rector der Latijnfche Schoole te Leyden. 13. 5. 1779. Hendrik Albert Schuhens, Hoogleeraer in de Oofterfche Taelen aen 'sLands

Hooge Schoole te Leyden. 4. 5. 1780. Adrïanus van Asfendelft, Predikant te Leyden; Prefident van de Maetfchappij der Nederlandfche Letterkunde aJdaer; en Lid van het Genootfchap: ■ liefde /paart geen vlijt* in Graevenhaege. 30. 5. 1781.

A MEDE-

Sluiten