is toegevoegd aan uw favorieten.

Werken van de Maetschappy der Nederlandsche letterkunde te Leyden.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ï2<5 ANTWOORD OP DE

Philofophie en ydele verleiding (a) deze opheldering geven: „ Hier „ door wordt de rechte Philofophie niet verftaan , als die een gave „ Gods is, en zelfs een inftrument, of middel, om Gods woord te beter „ te verftaan ". Ik ben met dit alles verre af van nieuwe Akademifche wetten te willen invoeren; 't is my tamelijk onverfchillig, onder welke benaamingen de Jeugd ftudeere, mits dat zy wel ftudeere; in welke faculteiten de Profesforen verdeeld worden, mits dat zy wyze mannen zijn. •—- De groote zaak is , dat men 't woord wijsgeerte wél verfta ën toepasfe.

Elk oplettende namelijk heeft nu reeds bemerkt, dat 'er, eigenlijk gefproken, zoo iets als Wijsgeerte niet beftaat; het is een afgetrokken denkbeeld , het is het werk van onze generalizeerende harfenen, die, verfcheiden denkbeelden famentrekkende, dezelve uitdrukken onder één woord, waar door zy alle te gelijk verwardelijk in onzen geest worden overgeftort , gelijk dit zelfde met duizend andere woorden gefchiedt, als Menschlijkheid, Wijsheid, Geluk, Deugd, enz. alle welke woorden ons eigenlijk geen denkbeeld geven; wy verftaan echter die woorden, en wy krygen daar door, fchoon algemeene en verwarde, echter klaare begrippen , welker famenftelling wy met eenige opmerking kunnen nagaan en ontzwagtelen, gelijk deze ontzwagteling ten opzicht van 't woordt wijsgeerte hier mede noodzaaklijk is.

De menfchen verfchillen ten opzichte van hunne verftandelyke talenten niet minder dan ten opzicht van hunne zedelyke geaartheid. De

mee-

(«) COL. II. VS. 8.