Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C7)

(Hem leidende op de plek, alwaar hunne eerzuil praalt} „ Hier was de glorie - zon van Bato haast gedaald, „ Doch onverfchrokken moed van wakkere oorlogshelden, „ Verjoeg des vyands drom, die, over duin en velden „ Wegvlugtte vol van fchrik, door 't ftryden afgemat, „ Tot dat een trotfche Brit om lyfsgenade badt."

Gezegend zy deez' dag! die nimmer zal verjaaren, Dat niet erkentenis en gulle vreugd zich paaren; Dat men dien dag de zuil der blyde vrede noem', En hem, van oord tot oord, met dankfare zangen roenv ! Zoo menigmaal die dag aan de Ooster-kim zal ryzen, Zal hem de Veldeling met zege-zangen pryzen En zingen, dat het klinkt door 't ruim der vrye lucht: „ De Brit is op deez' dag voor helden-moed gevlucht! " Die weergalm rolle alom van Egmonds hoogc kruinen, Door Bergens woud en langs met bloed gemeste duinen, Tot dat die aan het ftrand al klinkend nederdaalt, En van den overkant door d'Echo word herhaald -7 Zoo dat men overal die glorie hoor' bezingen, Door 't landbewoonend volk en nyvre fteedelingen! De werkman volge fteeds de melody en maat, Die hy, al zingend', by zyn handen arbeid Haat;

De

Sluiten