is toegevoegd aan uw favorieten.

Gedenkschrift ter huldiging van de oprechte vaderlandsche societeiten.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

OPRECHTE VADERLANDSGHE SOCIËTEIT.

digen tot eenigen tegenftand wist te brengen, (die in andere tyden voor zeer billyk zoude zyn gehouden geworden) om denzelven naar de voorpoorte te doen voeren. Op dezelfde wyze trachtte men zekeren fpekflager, Pino,èie altoos als een braaf burger was bekent geweest, doch om zyne verknochtheid aan het Huis van Orange, gehaat, in den valftrik te leiden, door hem of zyn knecht te doen verdenken van het leveren en vervaardigen van fcherpe patroonen, doch waar van de onwaarheid wel haast tot fchande der betichters ontmaskert werdt.

En wat zal men zeggen van de wreede vervolgingen tegen het draagen van Oranje vercierfels, 't welk in de maand Juny 1.786, eenflags door veelen werdt ingevocrt; indien 't waar is, 't geen men beweert heeft, dat die fchielyk uitbarstende Mode (die, als verboden zynde, door den voorzichügften in den Lande niet is achtervolgt geworden) eigenly k door eenige der doorüeepentlfte zoogenaamde voorjlanders des Vaderlands was opgeworpen ? Temeer als men hier by aanmerkt, dat de geen, die zich om het draagen vaneen Oranje musdoek om den hals mee een geesfeling geftraft zach, zynen, met hem gelyk zynden medeingezeten met de leus der geweldige vryheid moest zien pronken? « en waar was 'er eene enkele ftad, een enkel gehucht, dat vry TjJeef van deeze verdrukkingen? — Welke bloedtoneelen werden 'er te Deventer niet aangerecht f); vérgeefsch bad hier de wanhoopige vrouwe van een mishandelden echtgenoot, die door de vrye geweldenaars op den grond geflaagen, in zyn bloed baadde om genade voor zyne laatfte fnikken; — deeden de beulen van Alba meer ? — 't Was niets, om mét het gezach van eene valfche ordre bekleed,, een regeerend Burgemeester van een ftad, (als onder anderen te Oudewater) in den nacht uit zyn huis te ligten, en denzelven , op voorwenden van verdacht te zyn , naar Woerden te voeren; hem vervolgens, na een onderzoek zyner papieren en familiegeheimen, en bevinding van volkomen onfchuld, Hechts weder in vryheid te ftellen, — dit voegde aan burgers die het recht der Souvereiniteit in handen namen. — Het zelfde gebeurde aan den Heer Ivoy, een Regent, em zyne loffelyke verdiensten by alle weidenkenden geacht en bemint, die zich federt zvne ontzetting van de regeering, na veel hoon en fmaad geleden te hebben, op zyn vreedzaam Landgoed, by Maartensdyk vertrokken hebbende, in zyn ftil verblyf door een dertig tal, van woedende Vrycorperisten uit Utrecht gewaapenderhand overvallen zach, alleeolyk om dat hy den oproerigen dorpprediker van der Palm, wegen een beledigende biddag-preek had afgekeurt. Maar de misleide party dacht zicb na de

entzachlyke openbaare aanfpraak der Leidfche voorvechteren, aan hunne medeburgers zi.c. [ •■'■.•■■'■:;jl»v<'" - ."(een

Men had reeds lang te vooren gezien, hoe verre hier de verbittering tegen het Huis van Ok/.nge ging, wanneer men den haat op het fpraakloos Beeltenis van Willem den III verhaalende, dat meesitrftuk der kunst in de Raadzaal van zyne plaats rukte, en het zelve in flarden fcheurde en ver-

tfcltgd'e. -" rrce fo .;.