is toegevoegd aan je favorieten.

Gedenkschrift ter huldiging van de oprechte vaderlandsche societeiten.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

EXTR ACT üif, hét Register der Refolutien van de Edele Mog. Heeren Gecomm. Raden van de Staten van Holland en West Vriesland genomen op den 8 Juny 1787.

By Refumptie Gedelibereert zynde op de authorifatie en qualificatie, vervat by'hun E l. Groot. Mog. Refolutie van den 2. dezer op de Requeste door j. C. Bentinck, j. van der Hoek, J. 'J'. Drognat, A. Kreveld, C. van Diest, A. le Maitre C. z., J. van Hevnssergen cn G. Oosterhout, alle Burgers en Ingezetenen van 's Graavenhage, voor zich, en als Gcconftitueerdetis van een in Cyffer uitgedrukt aantal van 31ct1. hunner Medeburgers, ten zelve dage aan Hun Ed. Groot Mog. geprasfenteerd,

Is, onverminderd hun Ed. Mög. nader deliberatien goedgevonden en verftaan aan gem. ƒ. C Ben tinck, c. f. van wegens hun Ed. Groot Mog te gelasten, om binnen den tyd van acht dagen, na de infinuatie van deza hunner Ed. Mog. Refolutie, ter Sacretarie van Holland te Furneren een behoor'yke grauthentifeerde Gopie van de Acte of Aflens, waaruit zy lieden de voorfz. aan zicb geadscribeerde quahieit deriveren-, gelyk mede van de naamtekeningen der geenen, welke dezelve Afte of Aflens zouden mogen hébbeD ondertekend, gefchikt naar de Specificquelyk door hun op té gevene ordre des tyds, waaiop de. ge*m. naamtekeningen onder de voorfz. Acte of Actens zouden mogen gefteld wezen, en teffens met defignatie van de plaatfen alwaar de gem. Afte of Aflens ter tekening zyn voorgelegt geweest.

En zal Extrafl-dezer ter hand gefteld worden aan voorn. J. C. Bentinck c. f-» zo tót naricht; als om zicb daar naar te regulw^* mti**&mt»m*i ««r» -rfatt Advocaat Fiscaal Luykea, om te ürekKsn tot deszelfs informatie.

{Qnderjlond )

Accordeert met voorfz. Register ( Wis 'getekend: )

Av J. R O Y E R.

EDELE MOGENDE HEEREN!

Ter voldoeninge aan dén innehoudc van de Refolutie door; UEd. Mog. op den 8 deezer genomen, cn ten. zeiven dagen infinueert, hebben wy terSecretarye van Holland gelurncert drie behóorlyk Geaucnentil'eerde Copyen van de Aflens, waaruit vvy onfe geadferibeerde qualittit Denveren, gelyk mede van üe naamtekeningen der genen, welke dezelve Aflens respectivelyk hebben snderteekend.

De'gem. Naamtekeningen zyn onder de voorfz. Aaèbs 'gefteld op drie aan een volgende dagen, te weten op den 30. en 31 May en 1 juny', beide dezes Jaars: dan terwyl geen byzondere Nótitie is gehouden van de r>;rfonen, wélke op elke van gem. dagen de voorfz. Aflens respeftivelyk hebben ondertekend. Zo-is hec ons thans ook niet mogelyk om Specmquelyk op te geven welke' perfoneu op elke van de gem. dagende voorfz. Actens respeftivelyk ondertekend hebben.

Ds Plaatfen alwasr de gem. Actens ter Tekening zyn voorgelegd, zyn het Logement de G'öude Leeuw op hét BuitenhoiF, de Goude Leeuw in de Hdfftraat, en de Drie Haasjes in het Hofpoortje.

Wy vertrouwen daar mede aan de bevelen van UEd. Mog. te hebben voldaan, en hebben voorts de Eer..: van met alle* Eeibied te zyn. . ' , ■

EDELE MOGENDE HEEREN!

( Onderftond-: )

Y-Ha ge? UEd. Mog. Gehoorzame Dienaren.

den 14 Juny. 3 787, ( Was getekend )

j. C. Bentinck. C. van Diest.'

]. vjijy der Hoek. • A. le Maitrb Cz.

J. T. Drognat*- J. vaS Heynsbergèn.

Ar n. - Kr e veld. G. Oostérhout.

Ai Wy