is toegevoegd aan je favorieten.

Gedenkschrift ter huldiging van de oprechte vaderlandsche societeiten.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Dat dé Oh&erget. vertrofiwen dat ^n~tenis~beÓAwd, ver^ndïg ren,Vaderlaadsch Ingewcten (daar aan twyffelen kan, of die Regeèringïvortn die. verordeningen, diojüamengeftélde of iniividueele departementen, welke zoo wys en zoo gelukkig na den aart van dit Gemeenebesr, ter regering van alle de deelen van de Wetgeevende en uitvoerende magt, zyn beraamd, en meteenen heiligen eed en plegtige fancïie eenparig vastgefteld, moeten door U W. Ed* Gr. Mog. die de wettige en (onder Req. ) aan die verordeningen door plegtigen e ede verbondene Reprefentanten der Natie zyn, heilig worden bewaard en befchermd, ten dien eiïedte dat geene kleinergedeeltens van 'tVolk, hier en daar door valfche inductie opaeruid , en <ipof weinige heerschzugtige lieden onderfteund en aarjgevoert , ji door eenen vreemden invloed maar al te jammerlyk misleid, daar tegensmogen gehoord worden, en dat Baar dezelve Grondwetten vaa deezen Staat, ineen tyd van Cabale en Burgertwisten naar der Onderget. eerbiedige gedagteti, aan eene kleine temporede meerderheid van (temmen te minder het vermogen behoord te worden toegekend, om die hoofd inrigtingen en grondzuilen te veranderen, welke met eenprige toeftemming en opeen algemeene inroep der geheele Natie voor altoos 7,yn vaftgefteld en bezwooren, en waar by het geheele lighaam der gereprefen teerde Natie, zoo wel als den Heere Stadhouder aan wie een wettig Erf - regc door geene polkicqus Dispofitiën, naar die zalfde grondwetten, kan ontnomen worden, ten hoogften zyn geïctresfeerd, en die in allen gevallen daar over refpecti. velyk zoude moeten gehoord'en geraadpleegd worden'

Dat de Onderget. alleen de vryheid neemen verder op te merken, dat, ingevalle door een prompte herftelling van Zyne Hoogheid in het Commando van het Gaarnizoen van den Hage, opheffing van de (onder Req.) zoo illegaale gedecerneerde fufpenfie van het Capitein - Generaalfchap van Holland geene geleegendheid gegeeven worde, dat Hoogst-dezelve zig ten fpoedigfte kan laaten vinden in deeze Provincie, om op eene Gonftituüoneele wyze, gezamentlyk met tl W. Ed. Gr. Mog. en verdere Leeden van Regeering, meede te werken aan de herftelling van de rast en 't vertrouwen, zoo tusfchen Regmten en Ingeïeetenen, als tusfchen deeze Jaatfle on&erYj&ff, """i»»» ■<*■.■»«*-j>o oii*? jreareJd en overheerfching; tsr reparatie van do fytelyke beroeringen, bedreigingen en remotiën van Regeeringen; ter befcherming van de Privilegiën en Voorregten det Ingezeetenen, en vooral van het Privilegie de non evocando; en eindelyk tot kragtige handhaving van de Juftitie; de Républiecq en deeze Provincie noodzakelyk moeten verlooren gaan, en een Toneel ftaat te worden van de ysfelykfte aller Oorlogen en Verwoestingen, die der Burgeren namentlyk, en der Broederen onder elkander:

Dat zy dus verwagten dat UWED. Gr. Mog. deeze eerbiedige en nadrukkelyke inftantien, door den nood des Vaderlands afgeperst, in ferieufe overweeging neemen zullen, zoo uit hoofde van de regtvaatdige aan« fpraak die Zyn Hoogheid, volgens een inconteftabel Erfregt op de dadelyke exercitie van de voorfz. Regten, aan zyne wettige Prteeminentien verkcogt, heeft, als vit kragt van den wensch en begeerte der geheele weldenkende Natie,.die de herftelling van dit Etfregt, als de heiliglte befcherming van 's volks ware Vryheid en Regten aanmerkt,.en Reclameert; terwyl niet alleen geen ander middel, hoe genaamd, toereikend is, om op Conftitutioneele gronden de zoo nodige rust te herftellen; maar ook om dat de Ondergetekende vertrouwen, dat de zaaken tot die klaarheid, en dat uiterfte gekomen zyn, dat het niet meer twyfFelagtig by UWED. Gr. Mog. zal kunnen weezen, dat alle de rampen , die ons drukken, elkander gevolgt zyn van 't oogenblik, dat de voorfz. onvoorbeeldige drift, tweefpalt, en dwang Zyne Hoogheid genoodzaakt hebban deeze Provincie voor een tyd te verlaten; en dat, zonder zyne weederkomst en weeder aanvaarding zyner voorfz. hooge funcYien, de rust niet kan worden herfteld, en de Repubüecq voor hare geheele ondergang bewaart, gelyk alle deeze gewigtige objecten breeder en duidlyfcer in het opentlyk Declaratoir van Zyne Hoogheid van den 26 Mey faastleden zyn voortgedragen.

Weshalven de Ondergetekende eerbiedig versoeken en infteeren dat UWED. Mog eersten vooral, en wel ten fpoedigfte tot de opheffing der voorfz. Refolutie, waar by het Commando over 't Guarnizoen van 'sHage aan Zyn Hoogheid is ontnoomen, en Hoogstdezelve in Zyne Qualiteit als Capitein Generaal van deeze Pro vincie is gefuspendeert, gelieven te refolveexen4

-t Welk■-doende, &e» -

A2 LYST