Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

X 6 ):(

zyn In handen van den Sonverain Zélve zoo dat 'er niéts meef ftrydig is met onze Conftitütie dan zodanig idée.

Dat nog verder gaat:

In dié ObjédVie word ook Verward het denkbeeld Van befchuldigèn mét dat Van het nemen van Informatien.

Als men eens van alle gronden onzer vrye Staats-Regering afgaat,

en de Heiligheid dér Rechtsplegingen in ons Vaderland aan de Staatzucht op-offert, en als dan Hun Ed. Groot Mogende in der daad de P'ierfchaar Jpannen, als mén 'er by asfumeert, dat deze Heeren Gécömmitteerdens het Officie van Fiscaal of Procureur-Generaal waarnemen moeten (niemant zal zich nogthans zulke extrüvagariêés, Zoo Wy vertrouwen, in het Hóófd Héllen) wat dan nog? Zal dan bet nemen van informatien, of zal

een gêheel_ eenZydige vöordragt der door zulk een Procureur-Generaal

gênömene informatien zónder onderzoek zelfs daar van (gelyk hier

geen plaatsgehad heeft of heeft kunnen hebben) zullen dan informatien, die naar het eigen aven van Heeren Commisfarisfeh iniufficient zyn, cm op dm mm af ie kunnen fpteken, •——- zal zoo iets hetzelfde effeö: forteqren, als eene by Recbtèlyk decreet aangevange befcbuldiging?

Nóg al verder:

Men heeft reeds meéf dan ééns geremarqueert, dat 'er nog geen Examefc van het Rapport gefchied is, of heeft konnen gefchieden»

Maar is zulk een Examen zélfs niet volftrekt noodig om te bepalen, wie eigenlyk de befcbuldigde Perfoonen zyn?

De Requeffcrant en Hubert C. S. bepalen zich tot acht Leden der Vroedfchap , maar als mén het Rapport van Gecommitteerden doorloopt Zal men bevinden, dat het de geheele meerderheid .der Vroedfchap is, zoo Wel als die van andere Collégién van Politie of justitie, waar op men het in dat. Rapport geladen heeft.

Hoe zal hu zonder Examen van dat Rapport konnen worden uitgemaakt wie de eigenlyk befchuldigden zyn, of wat men voor eene bejchuldiging hebbe aan te zien ?

Zal hier het Request van J. Hubert C. S., voor al wanneer het van dé hand gewezen word, de wegwyzer zyn?

Of zullen de 14 Raden in het Rapport getaxeerd, dit in de Vroedfchap van de genade hunner negen Medeleden moeten afwachten?

Welk eene ohgerymdheit!

Men moet hier nog eene reflectie byvoegeh:

Het Rapport rodet verftaart worden, de zoogenaamde befebutdigingen (doch in der daad, eh ten hoogfte Hechts onbewezene vermoedens) te hebben gebragt tot een genoegzamen trap van evidentie, —— of niet. ** zoo ja ? dan zyn alle verdere befoignes over dat Rapport ohnoodig. -—— zoo neen? dan moet men vast ftellen, dat 'er onder die Leden, over welken Heeren Gecommitteerden een zoo ongunftig oordeel geveld hebben, gevonden kunnen worden> van welker onfchuld naderhand zal blyken,

Maar

Sluiten