is toegevoegd aan uw favorieten.

Verhandelingen, raakende den natuurlyken en geopenbaarden godsdienst, uitgegeeven door Teyler's godgeleerd genootschap.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Aertsvaderlyke Godsdienst. 95

Gaern zouden wy wat breeder ftilftaen op de leerzaeme en aenmerklyke Gefchiedenis van den brteven Jofeph, welke, door zyne broeders verworpen, van God, als 't ware, werd uitgezonden; en wiens Levensloop beftaet in eenen verwonderlyken faemenloop veeier zeldzaeme Be* ftuuringen der Godlyke Voorzienigheit, De groote mate van verftand, de meer dan menschlyke kennis, waer mee God dezen Godvruchtigen, beproefden, en in deugd onbezweken Jongeling vereerde, maekten henv eerlang tot een werktuig in de hand des Allerhoogftcn, ter vervulling eener aenmerklyke Voorzegginge, aen Abraham gedaen; behelzende: dat zyn uitverkoren Geflaeht eens zou wonen in een vreemd Land, en daer fterk genoeg vermeenigvuldigen, om die Maetfchappy te vormen, onder welke God zyn Gezach op een onderfcheidende wyze wilde vestigen.

Uit alle de aenmerklyke Gebeurdtenisfen, waer van de Levensloop van Jakob, zoo wel als die zyner Zoonen, overvloeit, verpligt myn beftek my, flechts even ftil te ftaen op de laetfte woorden van den ftervenden Ifraël, als zoo veele Voorfpellingen van het lor, 't welk ieder van zyne twaelf Zoonen, of liever zyner elf Zoonen en der twee Zoonen van Jofeph, in hunne byzondere Geflachten, te wachten ftond; Woorden, welke, alle onder den Godlyken Invloed uitgefproken, dus eenen byzonderen aendacht verdienen.

Zulks is vooral waer van den Zegen over Juda, en in dezen weder allermeest van de volgende uitdrukking, GO De Scepter zal van Juda niet wykett, noch de Wetgever van

tUS'

(c) Genesis XLIX, vers 10,

ineAfd. :iooi"dft.

1.