is toegevoegd aan uw favorieten.

Verhandelingen, raakende den natuurlyken en geopenbaarden godsdienst, uitgegeeven door Teyler's godgeleerd genootschap.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Natuürlyke Godsdienst. 207

zedenleeraaren onder de Heidenen by het gemeen gehad hebben. En geen wonder! Hun ontbrak een hiertoe noodwendig gezag, om hunne leeringen als Goddelyke bevelen te doen doorgaan; want zo lang iemand geen blyken van een hooger gezag boven dat van zyne medemenfchen kan aantoonen, behoeft men hem op zyn bloot zeggen niette gelooven; en het gemeen door betoogingen en redeneeringen te overtuigen is onmogelyk.

Het blykt dan duidelyk, dat, zou het menschdom wederom tot eenen zuiveren dienst van het Opperwezen gebragt worden, 'er een veel kragtiger en geheel buitengemeen middel moest zyn, om dit voortreffelyke doeleinde te bereiken. Het algemeene bederf dan meer en meer de overhand genomen hebbende, zou eindelyk de rampzaligheid van het gantfche menfchelyke geflagt met zig gefleept hebben, zo niet het menschlievende Opperwezen door zyne genadige tusfchenkomst dit onheil in zynen verderen voortgang gefluit hadt. En zou de bermhartige God, die de opperfle Goedheid zelve is, en daarom alles aanwendt , wat ter bevorderinge der gelukzaligheid zyner fchepfelen llrekken kan, zonder medelyden kunnen aanfchouwen, dat het menschdom zo jammerlyk in zyn eigen bederf liep 1 De Reden hoopt dan met eenigen fchyn op een middel ter herflellinge van deeze wanorde in de zedelyke waereld. De gefchiedenisfen gewaagen van eene nadere bekendmaaking van Gods wil, en uit eene reeks van byzondere omftandigheden blykt, dat zy de. kenmerken eener Goddelyke Openbaaringe draagt, Het heeft naamelyk Gode behaagt, nadat hy door eene reeks van Profeeten hetjoodfche volk tot deeze nieuwe bedeeling hadt bekwaam gemaakt, en wanneer het zyne wysheid om menigvuldige

an-