is toegevoegd aan uw favorieten.

Verhandelingen, raakende den natuurlyken en geopenbaarden godsdienst, uitgegeeven door Teyler's godgeleerd genootschap.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

4-4

Mozaïsche Godsdienst.

fchen de vrouwe en haar zaad, waar van het gevolg zoude zyn, dat het zaad der vrouwe, door den verleider wel beledigtj maar niet overwonnen zoude worden, maar dat de overwinning aan de zyde van het zaad der Vrouwe zoo volkomen zoude zyn, dat het hem zyn geheele macht zoude benemen, zodaniger wyze, als een Slang, die de kop ingetrapt is,

Wy, die het geluk hebben, onder den glans van het Euangelium, deze Godfpraak te befchouwen, kunnende toepasfing daar van met weinige moeite maaken, gelyk myne Lezers van zelfs zullen doen: Hier komt het 'er nu maar op aan, welke uitwerking of deze Godfpraak op de begrippen van onze voorouders heeft kunnen hebben, en of dezelve iets tot hunne herëeniging met God, en het herftel van den verloren Godsdienst, heeft kunnen toebrengen.

•' Het is te vermoeden, dat Adam, onder het gehoor van deze drieleedige Godfpraak, door de verwarring waarin hy zich bevond, meer de woorden zal onthouden, dan den waaren zin begrepen hebben; maar dat hy naderhand, meer tot zich zei ven gekomen, den zin der woorden, zoo veel hem mooglyk was, zal hebben trachten op te fpooren, met oogmerk, om daar uit, in zynen kommerlyken ftaat, eenige vertroosting te trekken. - In deze bezigheid konde hy zich zeiven verzekeren, dat, fchoon hy het lichaam in het ftof zoude moeten afleggen , God hem echter eenigen tyd des levens vergunnen zoude, nadien hy, hoewel gebukt onder eenen lastigen arbeid, echter het nodige voezel, tot inftandhouding van zyn lichaam, op deze Aarde zoude vinden: Hy konde zich overtuigen, dat, hoewel Eva met fmerten

zou-