is toegevoegd aan uw favorieten.

Verhandelingen, raakende den natuurlyken en geopenbaarden godsdienst, uitgegeeven door Teyler's godgeleerd genootschap.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

426 Mozaïsche Godsdienst.

die konde zyne hoop, en (mag ik het 'er by voegen) zyn vertrouwen op God merkelyk doen klimmen , en hem doen verlangen na een nadere Openbaring,

De hoofdzom van dit alles leerde aan Adam, dat hy niet geheel van God verlaten was, en dat 'er een goed vooruitzicht was, om wederom in de gemeenfchap van God te geraken , buiten welke hy nimmer zyn geluk konde betrachten; En het was dan voor all' zyn zaak, om die ernftige zucht en poging , die de Godsdienst vereischt, door een beflendige onderwerping aan Gods wil, met alle vlyt, en afhangelyk van God, onder gedurige gebeeden in zyne ziel op te wekken.

Zie daar de Godgeleertheid van Adam! zie daar het beginzel van den Godsdienst wederom in hem ontfloken! Hoe voel kundigheden is hy niet aan deze Godfpraak verfchuldigt, en hoe merkelyk is zyn ftaat verbetert, zedert dat hy, vluchtende voor God, zich in het dichte bosch poogde te verbergen.

Of Adam in deze Godfpraak, die thans alléén zyn geheele Bybel uitmaakte, meer heeft kunnen zien, weeten wy niet;wy willen het noch ontkennen,noch bevestigen: Ook weeten wy niet, of God zich by vervolg nader aan Adam geöpenbaart heeft, om dat Mozes 'er van zwygt.

Dit kunnen wy met eenigen grond van zekerheid zeggen, dat Adam tegen die hoofdfmet,ds zucht tot onaf' bangelykbtid, ernftig gewaakt, en God als zyn hoogften Weldoender erkent heeft, in zoo verre zelfs, dat hy de vruchten,die hy in het zweet zyns aanfehyns uit de aarde trok, niet anders aanmerkte, dan onverdiende gefchenken, die hem door de goedheid Gods genadig verleend wierden, en die hy niet wilde gebruiken,zonder zyne erkentenis pleg-

te-