Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

20 O N S"T O F L Y K H E I D

natunrlyk. De ftaat hangt af van uiterlyke Bepaalingen. -Nu is de vraag: zyn die kragten insgelyks vast aan het wezen der ftoffe ? Dit is onmogelyk : voor eerst, om dat zulke kragten volftrekt ftrydig zyn met de onveranderlyke Traagheid , en , ten anderen , om dat alsdan dezelfde kragten plaats moesten hebben in alles wat ftoflyk is. Gevolglyk kunnen geene kragten noodwendig behooren tot het wezen der ftoffe. Of zouden die kragten haaren oorfprong verfchuldigd zyn aan de werktuiglyke famenftelling en gedaante ? Dit is insgelyks onverdedigbaar. Zwaarte zou men verklaaren uit drukkingen en draaikolken ; Veerkragt uit veerkragtige dampen en veerkragtige bollen ; Samenhangen uit kleevende oppervlakten en haaken. Vrugteloos zyn alle dergelyke poogingen.

Dus moet men aanneemen, dat de kragten , als iets vreemds, aan de ftoffe zyn toegevoegd , en daar meede ingelyfd of vereenigd. Maar wat is zulk vereenigd zyn ? Zitten de kragten aan de oppervlakken 9 in de poriën , of doordringen ze alle gedeelten der zelfftandigheid ? Wy begrypen wel dat menfchen in een Huis woon en , en dat water eene Spons kan opvullen \ doch dit is niet vereenigen ; en de kragten zullen geen gedeelte zyn der ftoffe. Zyn de kragten zelve niet ftoffelyk; dan kan men ook niet fpreeken van lighaamlyke Tegenwoordigheid , van inkleeven of aanraaken der kragten,.

Beroep u niet op de ondervinding in het fpreeken fan Wetten der Natuur* Gy wilt immers niet handelen

Sluiten