Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

20 het regt OP en de verpligting

van zyne Apostelen , voor den eenigen onfeilbar en regel van hun geloof en van hunne betragting. Dit is het vooral -, waar door zy zich , als Protestanten , van de Roomschgezinde Kristenen , die by het onderwys van jésus, en van zyne Apostelen, in de Schrift des nieuwen Testaments vervat, nog overleveringen en kerklyke befluiten voegen, van den beginne af onderfcheiden hebben. Jesus is, volgends hun oordeel, de eenigfte Heer en Koning , de eenigfte Meester , het eenige Hoofd zyner Kerke , gelyk , in de fchriften van het nieuwe Testament, op verfcheiden plaatfen , duidelyk geleerd wordt. Alle wetgevende, alle regterlyke, magt, ltrydt, raeenen zy , tegen de natuur van het ryk des Heeren , en tegen de regten zyner Kerke (*).

3. Dit is echter niet zoo te verftaan , als of de Protestanten de Rede, of het gezond verftand, wilden uitfluiten , en alleenlyk de letter van de H Schriftuur, ert van het gene jesus, en deszelfs Apostels, geleerd hebben, volgen. In tegendeel zyn zy yverige voorftanders van een' redelyken Godsdienst, en hebben van hunne hoogachting voor de heilige regten der menschlyke Rede de fterkfte proeven gegeven, in de twisten, welken zy met de Roomfche Kerk, over dit onderwerp, voorheen gevoerd hebben. Wanneer zy derhalve de leer van jesus, en deszelfs Apostelen, als hunnen eenigen

(*) Men leze den welmeencnden brief : aan tnyne Protestantfche Medikristenen in Frankryk, te Amfterd. .by Schalekamp, 1789. bl. 35 en verv.

Sluiten