is toegevoegd aan uw favorieten.

Verhandelingen, raakende den natuurlyken en geopenbaarden godsdienst, uitgegeeven door Teyler's godgeleerd genootschap.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

223 HET REGT op EN DE VERPLIGTING

tegenwerping tegen het geen wy thans beweeren fchynen op te leveren , maar een voldoenend bewys voor het zelve aanbieden. Dan zou zy onwederfpreekelyk toonen dat elk Christen, die gezonde verftands - vermogens bezit, bevoegd is om de Goddelyke en Hemelfche dingen , zoo verre die in de Openbaaring van christus vervat zyn , en zulks voor hem nodig zy te beöordeelen ; en dat by magtig is om van alles, wat met regt vermoed kan worden ter zaligheid voor hem noodzaakelyk te zyn, betaamelyke denkbeelden te vormen. Dan zouden ook de oude Godfpraaken aangaande de algemeenheid der Godsdienst - kennis onder de dagen des Nieuzven Testaments vervuld worden, waar in gezegd wordt: Ik zal myne zvet in hun binnenfte geeven , in hun hart zal ik die fchryven ; en zy zullen niet meer een iegelyk tot zynen naasten zeggen kent den Heer , want zy zullen my allen kennen van hunnen kleinften af tot hunnen grootfen toe , fpreekt de Heer (*).

2. Volgens de Wet der Natuur en het Euangelie Van christus, heeft elk mensch het regt om voor hem zeiven in zaaken van Godsdienst te oordeelen. Niemand mag zynen naasten paaien ftellen, die hy zich door anderen niet zou willen gefield hebben ; of zich meesterfchap aanmaatigen over dingen die niet zyn belang , maar alleen het belang van den naasten betref-

fea

(*) Jerem. XXXI: 34,