is toegevoegd aan uw favorieten.

Verhandelingen, raakende den natuurlyken en geopenbaarden godsdienst, uitgegeeven door Teyler's godgeleerd genootschap.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

TOT EIGEN OORDEEL IN DEN GODSDIENST. 445

DERDE AANMERKING.

De Grondregel in het Foor/lel omfchreeven , bevat voor eerst deze ontkenningen in zich : Dat niemand der ftervelingen, zonder eene Godlyke aanwyzing , op enkel redeneerkundïge gronden zich zeiven van alle dwaaling en misvatting vry kan kennen, of daar voor by anderen als zodanig te

houden is. Dat ook. dit zelvde waarachtig

zy ten opzichte van de meening en het verf and eener geopenbaarde Leer, onder field zynde dat 'er eene zodaanige van den Hemel tot ons is gekoo-

men. En dat eindelyk, ten aanzien van het

Christendom, geene zulke Opvolgers des Zaligmaakers nu beft aan , en ze der t veele Eeuwen beft aan hebben , . welke zich beroepen kunnen op eenige blyken , die hunnentwege van God getuigen: Dezen zyn myne Geliefden , in welken ik myn welbehaagen heb, hoort hen.

m

Wanneer wy het als mooglyk onderftellen, dat de aanfchouwelyke kennis wegens alle Godsdienftige waarheid , en de verzekering van onfeilbaarheid in dezen, aan iemand onmiddelyk werdt ingeftort, op eene wyze , die geenerlye redeneering daar over toeliet ; dan toch zou alles zich alleen tot dien verlichten bepaalen Kkk 3 moe-