is toegevoegd aan uw favorieten.

Verhandelingen, raakende den natuurlyken en geopenbaarden godsdienst, uitgegeeven door Teyler's godgeleerd genootschap.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

446* HET REGT OP EN DE VERPLIGTING

moeten , en zou 'er geene gelegenheid voor handen zyn , om de overtuiging te doen overgaan tot anderen , welke zich alleen van hunne redelyke vermogens in het nafpooren bedienen moesten. -— Konden wy ook, het zy door onmidlyk inzien, het zy door voldoende bewyzen geraaken tot die zekere overtuiging , dat 'er ergens eenige Godfpraak te vinden was, tot welke wy flechts te naderen hadden, om met alle waarheid door dezelve zo onbeneveld beftraakl te te worden, dat 'er geene misverftanden konden overbly ven, dan is het niet minder middagklaar, dat daar na alle eigen beoordeeling ganfchelyk zou moeten w-yken en te onpas koomen —: ook zouden de aanwyzingen van het nieuwe licht zich zeer openbaar maaken , en bekrachtigd moeten worden , door de gelykvormigheid in alle deszelvs uitwerkzelen op de daar

mede. begunftigden. Dat 'er eenig hemelsch

onderwys daadlyk aan de menfchen is medegedeeld, wordt eenpaarig erkend door hen die zich Christenen

noemen. Ook by Volken hier van onkundig,

wordt het mooglyke en daadlyke van zulk eene mededeeling altoos beweerd, ten opzichte van de by hen

in zwang gaande Eeredienften, Het waare de

blykbaarfte ftrydigheid, ftaande te houden, dat het wettig aangenoomene en erkende in dezen, by hen die zulk eene overtuiging koesteren, niet het richtfnoer hunnes oordeels zyn moest, in alle gevallen, waar in zy van de waare meening dier Goddelyke toe-

fpraak onbetwistbaar verzekerd zyn. Dit zou op

het