Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

5l6 HET REGT OP EN DE VERPLIGTING

Rechten, met het recht by voorbeeld der zulken, die tot jaaren van onderfcheid gekoomen en hunnen zinnen machtig zyn, om in zaaken des huwlyks voor zich zeiven te kiezen. Ook bier kan men zeggen, dat het onderwerp verbaazend gewichtig zy; dat het 't naaste raake en geheel voor reekening ligge van den kiezer, die over het behaaglyke en mishaaglyke, over zyn eigen gevoel en welzyn best kan raadpleegen; terwyl men een breeden lyst kan ophangen van by-oogmerken welke de ervaarnis leert, dat ouders en opzieners te deerlyk bezielen kunnen; weshalven ook zulke breede opgaaven wegens het Recht van eigen keuze den jongen van jaaren meestal uitftekend pleegen te behaagen. » Laat 'er zich evenwel, kan men vraagen, niet eene zeer groote rneenigte van dwaaze en ongelukkige echtverbintenisfen aanwyzen, welke nimmer plaats gevonden zouden hebben, indien die zogenaamde Rechten der minder-

jaarigen hun nimmer waaren voorgedraagen ? En

geraakt iemand zelve eens daadlyk in het ongeval, dat hy zich gegriefd voele door de onzinnige driften en vooroordeelen, waar mede in dezen gehandeld wordt, en die hem doen zien, hoe duizenden den goeden raad verwierpen en hun eigen blykbaar onheil met oopen oogen in den mond liepen; Hoe fchielyk helt hy dan over, om de Predikers van dit Recht geduurig te voorzeggen: dat zy het zich misfchien geweldig beklaagen zullen? Hoe duidlyk bevindt hy dan veel al, dat de daadlyke beteugeling fchier het

ee-

Sluiten