Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

25 volksbegrippen hoe ver ingeschikt

nigen , toeganglyk waren , voor volksbegrippen houden mag ; zoo luttel reden heeft men tevends , om het heidenfche volksbegrip in het gemeen, als geheel afgefcheiden, van de leer der kleene verborgenheden, zich voor te ftellen.

TWEEDE AFDEELING.

De groote hoofdzaak nader overwogen.

Laat my, na de voordragt van deze aanmerkingen , nader ter zake treden, en onderzoeken, of Kris? tus , in zyne prediking , en of de Euangelisten, en Apostelen, in hunne fchriften, zich fomtyds, naar de toen heerfchende volksbegrippen, of valfche vooroordeelen (*), gefchikt hebben.

Wanneer wy het oogmerk van de komfte onzes Heeren, en van den arbeid zyner Leerlingen, oplettend gadeflaan , konnen wy , zoo het my toefchynt, reeds van voren , de waarfchynelykheid bevroeden, dat Kristus , de Euangelisten, en Apostelen zich , in veele opzigten , naar fommige verkeerde begrippen , zullen gefchikt hebben. Het oogmerk der komfte van onzen Zaligmaker was niet, om de menfehen, tot den rang van Wysgeeren, en Geleerden, te verheffen; maar

om

( *) Zie de tweede aanmerking der eerfte afdeclinge,

Sluiten