is toegevoegd aan uw favorieten.

Verhandelingen, raakende den natuurlyken en geopenbaarden godsdienst, uitgegeeven door Teyler's godgeleerd genootschap.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

112 VOLKSBEGRIPPEN HOE VER INGESCHIKT

ting , komen mede Engelen , en eene zware bazuin voor (*). Wat wonder dan, dat beide die beelden ook hier gebruikt worden; dat zelfs Micbaël, die magtige Vorst der Engelen (**), met een.geweldig bazuingeluid , de geduchtige plegtigheid aankondigt; nu de Zoon des menfehen, in den grootften luister, ftaat te verfchynen, om over de geheele waereld van redenlyke fchepfelen, de hooge vierfchaar te fpannen. Be Engelen, zegt Jezus (***), zullen, uit zyn koningryk, alle vyanden der deugd (****), en de mrkers der ongeregtigbeid vergaderen, en ben, in den vuurigen oven, - werpen, waar weening, en tandgekners zyn zullen. Op dezelfde wyze, meen ik, omtrend de fchildery van het batfte oordeel, te moeten denken. De Zoon des menfehen zal, omftuwd van zyne heilige Engelen, op zynen glorietroon, in de wolken, gaan zitten. Alle volken zullen voor hem vergaderd, de goede menfehen, van de kwaden, afgefcheiden, en de eerften, aan zyne regte hand, de anderen, aan zyne linke, geplaatst worden.

(*) Mrtth. XXIV: sr.'

(**) Dan. XII: i. Michae'l beteckent: wie ,s, gelyk God! ^ (***) Matth. XIII: 41, en 42. ^J °'

(****) t» «ojvW zy„ hier dgenlyk zulke menfehen, die anderen, in de uitvoering' van goede daden, verhinderen. Zie Matth. XVI- 23 Vergel, harwöod's liberal translation, vol. I. p. 48. Mogelyk bchooren , onder dezen naam, ook de genen , die anderen werkelyk verleiden en by de Hebreeuwen EPtVTWO heeten. Van zoodanig eenen'

fpreekt Paulus , 2 Theff. U: 3. 0 u», t„? comK^c, Conf. schoetqk'. Plus, in Horis Hebr. p. 841.