is toegevoegd aan je favorieten.

Verhandelingen, raakende den natuurlyken en geopenbaarden godsdienst, uitgegeeven door Teyler's godgeleerd genootschap.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ïjö VOLKSBEGRIPPEN HOE VER INGESCHIKT

zoo weinig lydt, als voormaals het karakter der oude Profeten leed ; wanneer dezen, niet flegts, in natuurlyke zaken , maar ook ten aanzien van zulken, welken op God , en godlyke dingen , haar opzigt hebben , zich , naar de denkbeelden hunnes volks fchikten. Men kan immers niet loogenen , dat Mozes , en de Profeten , van God, op eene menfchelyke wyze, gefproken, en Hem allerleie aandoeningen van vreugde, droefheid, berouw , toorn , haat, en dergelyken , toegefchreven hebben. Wy verklaren dit thands wel, gelyk men op de fcholen fpreekt, 0 (*) : maar de menfehen van dien tyd , tot wien zy fpraken , waren zulke Wysgeren niet. Ondertusfchen zal niemand het gezag dier oude Godsmannen , om deze reden-, wraken. Zy ten*minften, die met voltaire, en andere Deïsten, deze aloude manier van leeren befpot hebben, verraden veel meer hunne kwaadwilligheid , dan zy blyken van kennisfe, en oordeel geven. Zo ik van my verkrygen konde, om, in wederwil van de overvloedige uitgebreidheid der tegenwoordige ffcoffe, hier uit te weiden; zoude ik, in eenige byzonderheden , kunnen aantoonen, dat Mozes, en de Profeten, even als alle andere oude Wyzen, onder de Volksleeraars , zich , in veele opzigten , naar de zwakheid van

hun

(») Zoo zegt Vader augustinus, confeff. L. I. c. IV. Avnas, 6 Deus, nee aejluas : zelas , &fecuru: es : poenitet te, non doles: irajecris , {ƒ tranauillut es: opera mutas, nee mvtas conjilium.