is toegevoegd aan je favorieten.

Verhandelingen, raakende den natuurlyken en geopenbaarden godsdienst, uitgegeeven door Teyler's godgeleerd genootschap.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

IJ2 VOLKSBEGRIPPEN HOE VER INGESCHIKT

verworpen ; wy hebben niet gewandeld in arglistigheid , noch het woord van God vervalscht: maar door de waarheid te openbaren , ons zeiven , by het geweten van alle menfehen, aanbevolen, in Gods tegenwoordigheid. Op eene andere plaats (*), betuigt hy : onze vèrmaning ü niet gefproten, uit eene zucht, om te verleiden , noch uit eenig onzuiver beginfel, noch met bedrog gepaard, enz. Onder andere dergelyke verklaringen , zullen dezen , denk ik, niet van de minst beteekenende geoordeeld worden te zyn. Dan, wat moeten nu alle deze , en foortgelyke, gezegden bewyzen ? . Dat Paulus den roem by God, verre verkoos , boven den roem van menfehen ? Wie fpreekt dit tegen ? Dat Paulus van de godlykheid der Euangelieleer, zelf ten vollen overtuigd was ? Geen Kristen kan hieraan twyfelen. Dat Paulus geene waarheid, welke, tot het wezen van den kristelyken Godsdienst » behoort, te rug hield ? Ook dit lydt geene bedenking. Dat de bewyzen , welken Paulus bybragt , regt gefchikt waren , om de menfehen van zynen tyd te overtuigen ? Wie zal dit niet toeftemmen ? Dat hy geene kwade, maar allezins loflyke oogmerken had ? Dit gelooven wy allen. Dat hy geen bedrieger geweest is, die, hoewel hy, in zyne vermaningen , den ernftigften toon aanneemt, echter niet met al gelooft ? Welk Kristen zoude hem

verdenken ? Maar wil men, uit deze plaatfen ^ "

daar-

(*) I Theff. II: 3.