is toegevoegd aan je favorieten.

Verhandelingen, raakende den natuurlyken en geopenbaarden godsdienst, uitgegeeven door Teyler's godgeleerd genootschap.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

194 volksbegrippen hoe ver ingeschikt

ons , wanneer wy de fchriften van het nieuwe Testament onderzoeken, in alle deszelfs ruimte, fteeds voor den geest zyn ; en wy zullen geen gevaar loepen , om de gevoelens van onze Leermeesteren , of van onze Godgeleerden , in de plaatfe van die te ftellen, welken wy, in het nieuwe Testament, vinden.

H e t zoude geene moeite kosten , dezen regel, in eenige byzonderheden, te ontwikkelen , en met voorbeelden te verhelderen; doch hierin zoude ik niets anders ter bane kunnen brengen , dan het geen' door rambach, ernesti, en artdere Mannen, die over de regelen der uitlegkunde, gefchreven hebben, reeds gezegd is. Het is waar, de wyduitgeftrekte zin, waarin ik gepoogd heb te toonen, dat de heilige Mannen zich, naar de denkwyze des volks, gefchikt hebben , zoude my een' ryken voorraad van ftoffe verfchaffen, en my in ftaat ftellen , om de aandacht des Lezers, tot byzonderheden , te' bepalen , welken men doorgaands overgeflagen , of altans, ineen ander licht, befchouwd heeft. Doch ik meen, dat de Lezer zelf de toepasfing gemakiyk maken zal, wanneer hy zich het boven verhandelde , en inzonderheid ook de merktekens , welken ik , ter onderfcheiding' van de leer, en leerwyze, heb voorgefteld , zal willen te binnen brengen. En waarlyk , ik zoude de aandacht van den Lezer , niet langer durven gaande houden.

4. Dit alleen moet ik nog aanmerken. Gelyk 'er geene waarheid is , welke niet misbruikt kan worden ;

zoo