is toegevoegd aan je favorieten.

Verhandelingen, raakende den natuurlyken en geopenbaarden godsdienst, uitgegeeven door Teyler's godgeleerd genootschap.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

197

NABERIGT van de UITGEVERS.

Na het afdrukken dezer Verhandelinge, is ons nog ter hand gekomen een Byvoegzel van den Hooggeleerden Heer van hemert, op de Antekening (**), Pag. 96 , het geen wy , om aan deszelfs verzoek te voldoen , hier (plaatzen : zynde dit Byvoegzel van dezen Inhoud :

Zoo fpreken ook de perfonen , die in de verhalen voorkomen , fomtyds naar de dwaalbegrippen van anderen. De Duivel, zegt, by voorbeeld, Mattheus, Hoofdlh IV: 8 , nam Jefus mede op een' zeer hoogen berg , en als met de hand naar die gewesten wyzende , waar in de beroemdfte koningryken gelegen waren, beloofde by , Hem die allen te zullen geven , zo hy voor Hem nedervallen , en Hem aanbidden wilde. De geheele gefchiedenis fchynt my een verhaal te zyn , van zekere inwendige bewegingen en aanprikkelingen tot zonde, welken de heilige Jefus in zyne aUerzuiverfte ziel ondervond, maar welken Hy tevends manmoediglyk beftreed , en daadlyk overwon, door dien geest, waar van Hy alleszins vol was. Zie döderlein, aufer'.efene Theolog. Bibiioth. Th. II. f 68r. Jejus fchynt het verhaal hier van aan zyne Leerlingen te hebben medegedeeld in de oosterjehe beeldfpraak , waar van zy niet vreemd zyn konden. Maar hoe komt de Duivel hier voor, als of hy koningryken te begeven had ? Hy wordt hier , myns inziens , ingevoerd , volgends het denkbeeld der Joden, die het daar voor hielden, dat de Duivel (of Samaël) de beheerfchcr was der heidenfche waereld, en aller flegte menfehen. God had, meenden zy, over de zeventig volken der waereld even zoo veele geesten aangefteld , die allen onder Samaël ftonden. Toen de Israëliërs aan den berg beloofden, alles te zullen betragten, wat Jova fprak, riep, zeggen zy, God den Doodsengel {Samaël)

en

Bb 3