is toegevoegd aan uw favorieten.

Verhandelingen, raakende den natuurlyken en geopenbaarden godsdienst, uitgegeeven door Teyler's godgeleerd genootschap.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

vergeleek en met de volksbegrippen yas dien tyd. 22%

„ wien de zucht tot vermaerdheid, of de eigen voor„ oordeelen , wel eens vervoerden tot zeer licbtvaar„ dige fpotterny en befchimping van volksbegrippen, „ die geenszins verwerplyk waaren, en die by de fchran-

„ derften geacht werden op reden te (leunen.

„ Hoe zal dan het gevraagde , omtrent iemand dezer „ in 't byzonder, of allen in 't gemeen, zich zo met „ ja of neen laaten beantwoorden, dat dit als een als,, gemeen vonnis over hun gefchryf zou te achten „ zyn ; als iets, waar aan zy te kennen zyn en 't geen „ hun doorgaans eigen was." Hoe veele ge¬

vallen zyn 'er ten laatften niet, waar in het fchier onmooglyk te beflisfen zy , of eenige voordragt eens Schryvers den naam van fchikken naar de gevoelens zyner -tegenparty verdiene, dan of het veel eer befpotting

van dezelve genoemd moete worden. De Aarts

Bisfchop van Parys ( om thans van oude voorbeelden te zwygen) Mr. de beaumont hadt rousseau wegens zynen Emile als zeer onrechtzinnig voorgedraagen, om dat hy alle beweegingen en eerfte natuurlyke neigingen der kinderen als van natuure goed en nuttig hadt befchreeven , en alzo het Leerftuk der oorfprongelyke verdorvenheid openlyk hadt tegengefprooken. Hier op antwoordt rousseau als volgt: „ Wat „ doet dit Leerftuk af, ten opzichte van den Schryver van Emile ? Schoon hy zyn boek nuttig oor„ deelde voor alle menfehen, zo was het echter naast „ gefchikt ten dienfte van Christenen. Het was ge-

F f „ fchikt