is toegevoegd aan uw favorieten.

Verhandelingen, raakende den natuurlyken en geopenbaarden godsdienst, uitgegeeven door Teyler's godgeleerd genootschap.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

VERGELEEKEN met de VOLKSBEGRIPPEN van dien TYD.

ven , dat zy geen beroep overig hadden op eenige macht, die zy niet zouden hebben kunnen wederftaan, en dat alzo de daar zynde boosheid , en hec onverantwoordlyke hunner verkeerdheid deswege, alleen de reden was, dat deze benaaming op hen toepaslyk was. ■ Wanneer ik -ook de toefpraak tot Petrus in aanmerking neem : Simon Simon , de Satan heeft ulieden zeer begeert te ziften als de Tarwe, en aan my zeiven vraag : Wat zullen de Leerlingen van Jefus hier by toch wel gedacht hebben P zo is het fchier uit hun antwoord middagklaar, dat zy niet begreepen daar door te zullen worden blootgefteld aan eenige beproevingen , in haaren aart verfchillende van de gewoone aanzoekingen tot zonde. ——• Dan toch zouden zy naar byzondere hulpmiddelen daartegen gevraagd

hebben. Zy verftonden het alleen zo, dat naar

den gemeenen aart aller menfchelyke verleidingen , zwaare wetlanden hun voor de deure Honden , en zulke benaauwende omftandigheden, waar in de vrees of de begeerte hen lichtlyk van de goede trouw en de betaamende oprechtheid zouden doen afwyken ; en daarom antwoordt Petrus 'er ook terftond zonder bedenken op : Heere ik ben bereid ook met u in den dood te gaan.

§. 13. Dewyl nu Jefus het goede en heilzaame voor den mensch fteeds op 't oog hadt, en hen tot God en de hoogfle gelukzaligheid zogt op te leiden, zo is het van daar, dat hy al het booze, alles 't geen

K k k hem