is toegevoegd aan uw favorieten.

Verhandelingen, raakende den natuurlyken en geopenbaarden godsdienst, uitgegeeven door Teyler's godgeleerd genootschap.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

442 DE EUANGELISCHE PREDIKING EN GESCHRIFTEN,

hem tegenftondt en zyne leer zogt te onderdrukken, beftendig voordroeg als het werk der zonde, der boosheid , der ondeugd en des Duivels , byzonderlyk de vervolgingen , waar mede deze zyne leer zou aangevallen worden. > In de ééne plaats echter moet men

zeggen, dat dit laatfte denkbeeld meer bepaaldlyk is ingeflooten , terwyl het in de andere meer verwyderd is , ja zelfs geheel niet onder die bewoording kan begreepen worden. -— En dit niet te onderfcheiden, altoos het zelvde denkbeeld als heerfchend te willen behouden , heeft fomtyds zeer ongelukkige verklaaringen te weeg gebracht; — zo als daar gezegd wordt: geeft den Duivel geene plaats; wederftaat den Duivel en hy zat van u vlieden , en dergelyke, alwaar toch om het zvederftaan der vervolgers in 't geheel niet kan gedagt worden Wanneer men hier over in 't al¬

gemeen nadenkt, en vraagt: welk gebruik de menfehen konden maaken van deze en dergelyke vermaaningen : om ftaande te blyven tegen de listige omleidingen des Duivels ; om toetezien dat hy over hen geen voordeel kreege , zo lydt het geenen twyffel, dat zy hier toe geene andere behoedmiddelen begreepen noodig te zyn, dat 'er ook met geene mooglykheid hier toe eenige andere behoedmiddelen konden worden opgegeeven, dan even die zelvde, welke een ieder moet aanwenden, om zich te wapenen tegen alle wereldfche verleiding, zo -als wy ze nu noemen, de opkoomende lusten te bedwingen , dezelve door reden en door oeffeningen van

' Gods-