Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ii. deel. twede hoofdstuk.

Commune praecepium , cênmunis reipublicae fponfio. Zie Lex r. Pand. de Legibus.

j^ö over de gelykheid der menschen

hele burgerlyke Maatfchappy dermate verbroken en ontbonden is , dat geen heil, veiligheid en behoud, om welke te genieten inzonderheid de burgerlyke vereniging wordt aangegaan, meer gevonden , en een iegelyk genoodzaakt wordt, voor zig zeiven raad te fchaffen, en zelve in zyne zekerheid te voorzien.

VI. Dog bovenal, zal men immer dat heil en welzyn , het welk het oogmerk van alle Burgerftaten is, bereiken , dan heeft men Burgerwetten nodig , [die duidelyk verklaren, welken de gepaste middelen zyn, door welken dat heil bereikt, dat welzyn genoten , kan worden : op dat niet, wanneer een ieder Burger daaromtrend naar zyne eigene zinnelykheid, eigendunkelyke opvattingen en begrippen, te werk ga, hy, ook zelfs met den besten wil en mening, den Staat verderve, en in plaats van heil en voorfpoed, tegenfpoed, ramp, en eindelyk deszelfs gehelen ondergang, brouwe.

Ene Burgerwet is [niets anders , dan de wil van den gehelen Burgerftaat, een algemeen voorfchrift, ene algemene overeenftemming , gelyk de beroemde Romeinfche Regtsgeleerde papiniaan haar noemt (*). Op dat dan die algemene wil van alle Burgers moge blyken ; is het noodzakelyk , dat alle

Bur-

Sluiten