is toegevoegd aan uw favorieten.

Verhandelingen, raakende den natuurlyken en geopenbaarden godsdienst, uitgegeeven door Teyler's godgeleerd genootschap.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

BENEVENS HARE REGTEN EN PLIGTEN, 2I3

en magtigen gaarne zouden bepaalen tot één kring en rang, by allen even zeer plaats grypt; en dat Onafhangelykheid, na welken allen haaken, nergens onder de Kinderen der Menfchen te vinden is. Want, fchoon een Mensch alle bedenkbaare volmaaktheid en ieder mogelyk voordeel bezate, zal hy, nogthans, terwyl hy in de Maatfchappy leeft, en ruime voldoening verfchaft aan alle zyne gezellige neigingen, uit welke de verhevenfte geneugten der Menschlyke Natuure voortfpruiten, van het Menschdom zulk een aandeel van geluk ontvangen, als hy verpligt is te vergoeden door alle wedervergelding, waartoe de uiterfte infpauning zyner vermogens hem in ftaat ftelt. Van zyne hooge verheevenheid is hy verpligt af te daalenna de Gelykheid-van een Burger, van een Mensch.

De beginzels, hier boven vastgefteld, verfchillen hemelbreedte van die, welke de Trotsheid en Dwinglandy omhelzen en infcherpen. Indien de Menfchen begaafd zyn met hoogere Bekwaamheden of tot een aanzienlyken ftand verheeven, zullen zy niet gereedlyk toeftaan, zo zy niet teffens uitfteeken door eene byzondere edelaartigheid van denk wyze, dat, tusfchen hun en. hunne minderen, de Afhangelykheid en de Verpligting. wederkeerig zyn. Den zodanigen blinkt onaangenaam in 'toor de leer, dat tusfchen den Souverain en den Onderdaan, de Magiftraat en het Volk, de Ryken en de Armen , de Verftandigen en de Ee 2 Dom-