Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

22o OVER DE GELYKHEID DER MENSCHEN

overgeftelde befchryving past; of zyn deeze laatstgemelden minder onderfcheiden dan de eerstgenoemden „ door het algemeen maakzel en de zintuigen des Menschlyken Geftels ? Komen niet de ryken en de armen,, de aanzienlyken en geringen , ter wereld in denzelfden flaat van zwakheid en behoefte ?- Is het Kind van ryke ouders geboren flerker , vordert het minder den byftand der geenen , aan wier zorge het onmiddelyk wordt overgegeeven , dan het Kind van den boer of van den bedelaar ? Kan het reeds zyn voedzel onderfcheiden en bezorgen , zyne leden gebruiken, zich tegen gevaar befchermen , en , door zyne aangeboorne onafhanglykheid , de waare meerderheid van zyn flaat handhaaven ? Zo verre is het 'er af, dat iets van dien aart het geval is, dat, indien 'er , ten deezen aanziene , eenig verfchil zich opdoet tusfchen dit Kind en een Kind van laager rang, al het voordeel aan de zyde van het laatfte overflaat. Dit Kind brengt, door de gezonde en fterke gefteltenisfe zyner Ouderen, een natuurlyk kloek en wel gefpierd lichaam ter wereld , en heeft niets meer dan de allergemeenfle oppasfing noodig tot zyn voeding, onderhoud en geheelen opgroei. Het ander erft, menigmaal, van die het voortbragten , een zieklyk en zwak geftel, 't geen de zorgvuldigfte oplettenheid naauwlyks , op het oogenblik der geboorte, voor den dood kan hoeden , en die het vervolgens dikwyls meer verzwakt dan verfterkt..

Ten"

Sluiten