is toegevoegd aan uw favorieten.

Verhandelingen, raakende den natuurlyken en geopenbaarden godsdienst, uitgegeeven door Teyler's godgeleerd genootschap.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

240 OVER DE GODLYKE HARTSTOCHTEN.

Dan , het komt 'er op aan , te weten , waar m de gelukzaligheid van onzen God gelegen zy. Hier, voorzeker, ondervindt, wederom, een iegelyk by zig zeiven , dat het veel gemaklyker valt, te zeggen , wat God niet, dan wat Hy al, zy. De oude Epicureërs fprietöogden , hier , op eene jammerlyke wyze , en waanden , dat de gelukzaligheid der Goden in voljlrekte werkloosheid gelegen zy {h). De fchrandere Cicero heeft, zo in zyne boeken over de natuur der Goden, als in anderen zyner onfterflyke fchriften , de ongerymdheid van dit gevoelen gsnoegzaam aangewezen (f) Ter wederlegginge van het zelve , fchynt men flegts te moeten aanmerken , dat voljlrekte werkloosheid tevens volftrekte gevoelloosheid is , welke met het denkbeeld van gelukzaligheid — hoogstmooglyke gelukzaligheid — nimmer kan verzoend worden {k) , ja, het zelve geheel vernietigt. De werkloze , gevoelloze, in diepe rust voortfluimerende, Goden van Epicuur, waren ,

(£) De Epicurifibe Goden waren eti* £wnte, gelyk Homerus fpreekt Iliad f. 138.

(7) De nat. Deor. I. 36 — 41. Tusc. disp. Lib. V. de Finib 11.27, et alibi.

(*) Vergel. de redenering van Cicero , de N. D. I. 40. doceo, Deos vssiros esfe voluptatis expert es &c. 'Hoe waar het zy , dat Gods gelukzaligheid eenig zy in hare foort , is 't egter zeker, dat , dewyl 'er gene geluk? zaligheid zonder werkzaamheid is , ook Gods gelukzaligheid, fchoon niet in verkrjging van enig goed betraande, nogtans niet zonder werkzaamheid — maar welke voor ons niet bezefbaar is — kan gedacht worden- Zie Wh laume, Brieven over het kwaad, II. D. bl. 222 vervolg.