is toegevoegd aan uw favorieten.

Verhandelingen, raakende den natuurlyken en geopenbaarden godsdienst, uitgegeeven door Teyler's godgeleerd genootschap.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ÖVER DE GODLYKE HARTSTOCHTEN. 245

heid kan men , aan God denkende , van deszelfs natuur niet fcheiden, zonder het gehele denkbeeld van God, door de Reden geëischt, te verwoesten. Even weinig kan men de volmaakte kennis van zig zeiven affcheiden van den Onëindigen. Brengt nu de volkomen kennis der Godheid van zig zelve het aangenaamfte gevoel (r) harer eigen hoogfte volmaaktheid noodzaaklyk mede; dan behoort, gewislyk, Gods gelukzaligheid , op ene even zo volftrektlyk noodzaaklyke wyze , tot zyne natuur , als Zyne algenoegzaamheid , en de kennis van den algehelen rykdom zyner onëindige volmaaktheid tot Gods natuur behoren ; ja, dan bezit God de hoogstmooglyke gelukzaligheid ,. zynde het onmiddelbare gevolg der volkomen fte kennisfe zyner volmaakte natuur , als een volftrektlyk noodzakelyk Wezen , ten enemaal onafhanglyk van iets buiten zig. Ik zeg, opzetlyk, onafhanglyk van iets buiten

zig,

fr") Ik gebruik bier het woord gevoel, by mangel aan een beter. Verkiest men het woord aandoening, of gewaarwording, het is my 't zelfde. Dit alleen beweer ik, dat God zig zyner eigen volmaakte natuur bewust is en dus niet zonder de aangenaamfte aandoening beftaat : maar te gelyk, dat deze aandoening, of dit gevoel, zo noodzaaklyk, eeuwig, eenvoudig, onafhanglyk , onveranderlyk is , als God zelve , en, derhalve, geenzins befchouwd moet worden , als afwisfelende , en naar de zedenlyke daden der fchepzelen geëvsnredigd^ Eigenlyk is 'er, by God, flegts eenvoudige zelfbewustheid , welke de fterkfte goedkeuring van zig zeiven, of van zyne volmaakte natuur, influit, en noodzaaklyk maakt, lillaume fpreekt van een-' onafgebrokeu volmaakt aanfeh ouwen der hoogstmooglyke volkomenheden, t. a. p>1. D. bl. 62.

Hh 3