is toegevoegd aan uw favorieten.

Verhandelingen, raakende den natuurlyken en geopenbaarden godsdienst, uitgegeeven door Teyler's godgeleerd genootschap.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

OVER DE GODLYKE HARTSTOCHTEN, 249

dat de onbegryplykheden , welken 'er in ons gevoelen overig blyven , en altyd blyven zullen , dewyl wy den Oneindigen niet bevatten konnen , — dat, zeg ik , deze onbegryplykheden, myns oordeels, in het andere gevoelen , ongeremdheden worden, welken, niet flegts in betrekkinge tot ons, menfchen, maar in zig zeiven onbegryplyk zyn, eu het gehele denkbeeld van den waren God verwoesten. Ik behoef dit niet breedvoeriger te bewyzen. Alleenlyk voeg ik by het gezegde nog deze aanmerking , dat, naamlyk , zy, die hier van my in denkwyze verfchillen , het oogmerk fchynen te hebben , om den Oneindigen voor ons begryplyker te ma^ ken. Dan, dit acht ik ten enemaal onmooglyk te zyn; of 't geen men ons voorflelt, is geen God meer. Het geen Theophilus, Eisfchop van Antiochie, tot Autolycus zeide , aangaande Gods gedaante {u) , zeg ik, belangende Gods natuur: „ Gy zult my dan te gemoet voe„ ren ; Gy, die zien kunt, verhaal my , welke Gods „ gedaante zy. Hoor„ fterfling ! Gods gedaante is „ onüitfpreeklyk , en niet volkomen verklaarbaar , en „ van dien aart, dat gene vleeschlyke ogen dezelve „ aanfchouwen konnen : want God is onbegryplyk in M heerlykheid, onbezeflyk in grootheid , onbevattelyk „ in hoogheid , onvergelyklyk in magt, ontoeganglyk „ in wysheid, onnavolgbaar in goedheid, onüitipreek-

» lyk

(«) Lib. I. S.egm, 5. a>v y.ot cru 0 fiMircoy , S^y^cn pot tq

€'Jo; tou 0£3v. K. t. a.

I i