Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

26 DE KRAGT VAN HET INWENDIG BEWYS

aankomen op de groote nuttigheid der leer, die niet gevoeld kan worden, dan na dat zy reeds aangenomen en tot een richtfnoer van onzen wandel gebezigd is — of op de innerlyke voortreffelykheid, die niet gevonden kan worden, zo dat men hier uit terftond tot het Godlyke befluite, dan door een geoefend verftand, met veele kundigheden voorzien, het welk zeker het deel is van het kleinfte deel van het menschdom; en, na welk een onderzoek, zelfs by dezen, altyd de twyfel nog over blyft, of de zich noemende Godsgezant wel, in de daad, volmagt van God tot het prediken dier leer ontvangen hebbe. (a)

Eindelyk, indien de voortreflykheid, de Gode waardigheid en nuttigheid eener leere het recht geeft, om tot haare daadlyke godlykheid te befluiten, dan is alles wat dezelfde blyken draagt, dan is de leer van socrates , confucius , mahomet , in die deelen ,

Waarom Het gezegde toont ook, dat zy, die beweeren dat het inwendig bewys het bevadykst is voor het gros des menschdoms, als vereifchende even weinig fcherpzinnigheid, en geoefendheid in het denken, als geleerdheid, de ervarenis weinig geraadpleegd hebben. Men beproeve deze betoogwyze by onkundigen, die nog wel bevatten kunnen, dat het geen door wonderen bevestigd is, van God komt; men fchildere hen de inwendige voortreflykheid der Kristelyke leer, gegrond op haaren zamenhang, orde, overè'enftemming en gefchiktheid tot bevordering van gelukzaligheid; men verklare hen de leere der gelukzaligheid van Steinbart, die uitmunt in duidlykheid en bondigheid van ftyl; men pooge daar uit het befluit tot de Godlykheid op te maken: ik vreeze, een ieder menfchenkenner zal geloof ik die vreeze billyken, dat de uitkomst myne aanmerking zal bevestigen.

Sluiten