is toegevoegd aan uw favorieten.

Verhandelingen, raakende den natuurlyken en geopenbaarden godsdienst, uitgegeeven door Teyler's godgeleerd genootschap.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

VOOR, DE GODDELYKHEID DER, EUANGELIE-LEER.. 44 i

„ gens de vrugten zyns lydens, en de kragt zyns „ doods, zo onbepaeld en duister, dat het zeer be„ zzvaarlyk valle uit te vorfchen, wat zy des aengaen„ de eigenlyk gevoelen"

Zo veel ik na het leezen der Hiftoria Quakeriana van gerardus ciioosius Libri III, aengaende dit ftuk heb kunnen te weeten koomen , keuren de vrienden van dezen aenhang gemeenlyk alles af, wat zy zeggen, dat hun lasterlyk word nagegeeven, met opzicht op het verwepen, of gering agten van het historisch gedeelte des N. Testaments, en de groote gebeurtenis fen in den levensloop van Jefus.— Zy zeiven geeven nu vry algemeen het verflag huns genootfchaps op, als vervat, in 'een zeer kort gefchrift, waer van ik de Fransche vertaeling bezit, en genoemd Precis de Vhistoire de la doctrine ,etde la discipline de la Societê dite des Quakres, Londres 1790. Na het welbekendenopens het inwendig licht, lees ik aldaer, met betrekking tot de Leer, alleen 't geen volgt : „Met allen, die den „ Kristlyken Godsdienst belyden, koomen wy daer in „ over een ,dat wy gelooven in Eenen Eeuwigen God, „ Schepper en Onderhouder des Waerelds en in Jefus „ Kristus zynen Zoon, den Mesfias, en den Midde„ laer des Nieuwen Verbonds. — Wanneer wy fpree9, ken van het groot bewys der liefde, 't geen God den „ menfchen gegeeven heeft, in de wonderdaedige ont„ vangenis, geboorte, het leven , de wonderen, den M dood, opftanding , en den Hemelvaert van onzen Kkk „ Ver-