is toegevoegd aan uw favorieten.

Verhandelingen, raakende den natuurlyken en geopenbaarden godsdienst, uitgegeeven door Teyler's godgeleerd genootschap.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

¥00R DE GODDELYKHEID DER EUANGELIE-LEER» 44$

sj pend, wanneer hy agt geeft op het karakter

„ der grondleggers op het eenvoudige van hun fehryf„ ftyl en zeden; en te gelyk op het verhevene, 'tgeen „ zy openleggen wegens de raedflaegen der Godheid; „ Dan, ja dan, voelt hy, dat zyn Godsdienst — God-

j? ly% is. Hy heeft eene volle innerlyke overtui-

„ ging dat dit de vrugt niet zyn kan van dwaeling of „ van bedrog, de zedelyke volmaeking, en het

edel vermaek, daer door aen het hart gefchonken, „ geevtaen dit zelvde hart, een fentimenteel getuigenis „ van deszelvs waerheid.

„ Maer na dit alles, onderfteld zynde ('t geen ik „ naeuwlyks geloove; want, zou dit fentimenteel ge„ voel wel ergens in eenig hart huisvesten, onaf bang„ lyk van het geloov, dat Jefus weder uit het graf ver„ rees?) onderfteld zynde, zeg ik, dat zulk een ge„ voel verkreegen kon worden , enkel door de opmer„ king der inwendige karakters van het Kristendom;— „ dit alles zal toch maer zeer weinig kunnen baeten, „ tegen eenen Tegenjireever, die u zeggen zal; dat hy „ zulke betoogende gevoelens (demonftrative feelings) „ niet bezit; — en die misfchien, om dat gy 'er te veel „ aen toefchryft, zal befluiten, dat het Kristendom

niet berust op bewyzen die proef houden , (Jhat

„ Christianity is nat founded on argument (57).

„ Onderhoud hem over die Euangelifche geboden, „ waerheden en beloften , die zulke gevoelens in u „ verwekken — en laet ons onderftellen, dat die voor* Kkk 3 dragc