Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

26 BRONNEN VAN MENSCHLYKE KENNIS

heid, zoo niet geheel ontzenuwen, althans op losfe fchroeven ftellen konden.

Op deeze Aanmerkingen zoo veel doenlyk lettende, zullen wy nu het vermogen der Reden omtrent de Hoofdwaarheden van den Godsdienst ter toetze brengen, en in dit onderzoek aan ons eenen Wysgeer fteeds vertegenwoordigen, die, uitgezonderd-de kennis der Openbaaringe, toegerust zy met alle menfchelyke Weetenfchap in deeze eeuw verkrygbaar, op dat de meerdere verlichtinge en befchaafdheid deezer dagen , met naame de . ontdekkingen in de Natuur- en Sterrekunde , geene aanleidinge geeven, om ons befluit te wraaken, en wy tevens eenigermaate ontwaaren mogen , welk nut de Natuurlyke Godsdienst van den- voortgang der menfehelyke wysheid eerlang verhoopen konde.

f. 5-

i. W$ allen zyn Gods geflachte: dit fchynt eene waarheid, die geenzins te wraaken is. Te ftellen naamelyk, dat de waereld, waar in geduurige afwisfeling en vergangelykheid plaats heeft, in weerwil dier veranderingen uit haar zelve van eeuwige duuring zy: is beftendigheid of vastheid te zoeken in de hoogfte onbeftendigheid en blykbaarfte losheid. Ook kan geen blind noodlot, of loutere toevalligheid de

Re-

Sluiten