is toegevoegd aan uw favorieten.

Verhandelingen, raakende den natuurlyken en geopenbaarden godsdienst, uitgegeeven door Teyler's godgeleerd genootschap.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

112 BRONNEN VAN MENSCHLYKE KENNIS

konde, dat zy, ten einde meerderen ingang by hunne tydgenooten te vinden , de gezegde troostryke Waarheid meermaalen voordroegen onder beelden, en leenfpreuken van de toenmaalige Zeden ontleend, ■en daar om fteeds van bloed, en Offerhanden, van eenen Middelaar, Borge, en Hoogenpriester, of van zoortgelyke Voorwerpen gewaagden, welke naar den letter opgevat tot de uitfpoorigfte , en God ontëe-

rende ftellingen aanleidinge gaven ons beftek

verbiedt ons over dit onderwerp uitvoerig te zyn. Alleen ftaat ons aan te merken, dat de harde, en averechtfche denkbeelden over Christus Zoen-dood, en Verdiensten, het Offer der Misfe, en het fchandelyk ftuk der Aflaaten; verders meenigerleie droevige misvattingen omtrent de bedoelinge des Avondmaals; en eindelyk de toeigening, of bepaaling der Euangelifche voorrechten tot de zo gezegde Uitverkoorenen, aan dit misverftand der Schriftuure inzonderheid hunne geboorte verfchuldigd zyn.

Waar uit wy dan wederom befluiten hoe moeielyk het der menfchelyke Rede zy zich zeiven omtrent de verzoenbaarheid des Allerhoogften te overtuigen, (§ 10) daar zy ook na voorlichting der Openbaaring zich ten deezen aanzien naauwelyks voor dwaalingen hoeden kan.

Meer eensgezind zeker is de Christen Wereld ten aanzien van de Onfterfelykheid , en des laatften Oordeels : Waarheeden ook wier infcherpinge te

recht