is toegevoegd aan je favorieten.

Verhandelingen, raakende den natuurlyken en geopenbaarden godsdienst, uitgegeeven door Teyler's godgeleerd genootschap.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

194 bronnen van mensciilyke kennis

eenige jaaren peinzens ontdekt, en door hunne Redekaveling geftaafd, door eenige weinige anderen die in de onkunde: en het bygeloof hun voordeel meenen te vinden, weder in het ryk der vergetelheid te rug gebragt worden, en alzo door alle eeuwen heen de poogingen der fchranderfte lieden, door de heerschzugt en. eigenbaat worden verydeld; te meer nog om dat aan hunne openbaar gemaakte ontdekkingen geen meer dan menfchelyk gezag kan worden toegekend. Men kan derhalve uit de begrippen, of eenige goede Godsdienftige denkbeelden van eenige enkele Priesters , en andere Geleerden in Egypten, Indien, Perfien en Griekenland , niet met grond beweer en, dat, indien zy ze al door de Rede alléén ontdekt hadden, de menfchen in het algemeen daarom op deeze wyze , zonder eenig regtftreeksch Godlyk onderwys tot zulke regte denkbeelden van god en Godlyke zaaken zouden hebben kunnen komen , waar door zy, vry van alle angstvallige bygetoovighéid met een troostryk vertrouwen op de vaderlyke befchikkingen van een éénig goedertieren, volmaakt wys en gaam vergeevend god , hun leeven in de uitoefening hunner pligten gerust, in weerwil van allen tegenftand daar in, zouden hebben kunnen doorbrengen, en door eene genoegzaame verzekering van in een toekomend leeven de geluksgoederen des Hemels te zullen genieten, blymoedig de goederen deezer Aarde voor altoos zouden hebben