is toegevoegd aan je favorieten.

Verhandelingen, raakende den natuurlyken en geopenbaarden godsdienst, uitgegeeven door Teyler's godgeleerd genootschap.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Ï98 BRONNEN VAN MENSCHLYKE KENNIS

rens bekend gemaakte befchikkingen , eenige denkbeelden van god en Godlyke zaaken inboezemde , Avelke genoegzaam waren om ter hunner geruststelling , en aanmoediging in het zedelyk goede , heft van het beftaan van een éénig god te verzekeren , en dat Wezen als den Schepper van alles, als den Befchikker over hunne lotgevallen, als den Straffer van het kwaade , en Belóoner van het goede , te leeren kennen; om te weeten wat Hy in hunne omstandigheid gedaan wilde hebben , of wat zy doen moesten om Hem te gehoorzaamen , en dat Hy goede oogmerken met hun hadde , zo zy Hem maar gehoorzaam bleeven. Deeze Stamouders , gelyk ook de zulken hunner nakomelingen, die dit Godlyk onderwys ontvingen, bereikten eenen hoogen ouderdom , en konden , daar door des te beter , deeze denkbeelden , hun door dat onderwys ingeboezemd , hunne Kinderen en nakomelingen bekend maaken , en alzo door mondlyke overleveringen dezelve van geflagte tot geflagte medegedeeld worden.

*t Is wel waar dat dit geheele Menschdom , op één Huisgezin na, door eene overftrooming, of eenen grooten watervloed is omgekomen ! Doch dit verhinderde den loop dier overleveringen niet, want noach , den Vader van dat overgebleeven Huisgezin, waren alvorens alle die denkbeelden van god en Godlyke zaaken medegedeeld , en hy genoot nog daar te boven , op nieuw , regtftreekfche onderwyzingen

van