is toegevoegd aan uw favorieten.

Verhandelingen, raakende den natuurlyken en geopenbaarden godsdienst, uitgegeeven door Teyler's godgeleerd genootschap.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

22(5 BRONNEN VAN MENSCHLYKE KENN/S

neer zy in eene andere weereld was , en in een min* der zinnelyk lighaam huisveste ; maar wat zy doen kan in dien ftaat , waar in zy zig op de Aarde bevindt , zo als zy met een dierlyk lighaam vereenigd, en in het zelve werkzaam is. Wy zien hier waar ten dien tyde de menfehelyke Rede weder heenen neigde in millioenen duizenden van Menfchen, toen men het Godlyk onderwys voor haar verborgen hield. En wat zou het eindelyk nog geworden zyn met de Godsdienftige begrippen der Menfchen, indien dit langer had moeten duuren ?

Gelukkig —>— want ik wil ook het nut van fommige kunften en weetenfehappen , tot de verlichting

van het Menshdom , niet ontkennen gelukkig

was voor hun de uitvinding der Drukkonst in de vyftiende eeuw ; eene uitvinding , waar van de Uitvinder zelf de heilryke vrugtgevolgen niet konde berekenen , noch voorzien zal hebben. Eene fchynbaar toevallige ontdekking dat men beAveegbaare letters maaken , en daar door Spoedig een aantal gefchriften vervaardigen konde , legde den grondflag tot het op nieuw ontdekken en verfpreiden der belangrykfte, der Godsdienftige weetenfehap, die daar door weder uit haare fchuilhoeken ten voorfchyn gebragt wierd. Het Godlyk onderwys , door jezus aan het Menschdom medegedeeld , kwam toen terftond nog niet in elks handen in eene voor elk even leesbaare taal, maar eenige Menfchenvrienden, die zig nog in

het