Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

232 bronnen van menschlvke kennk

zig ligtvaardig van dit onderwys te onttrekken, en het anderen te doen verwerpen, als iets dat wel te ontbeeren, dat niet noodzaaklyk is, om tot die Godsdienftige kennis, en dat geluk te vorderen, waar voor wy volgends onzen aanleg en beftemming vatbaar zyn, zoo men den roem wil hebben van als eenen wyzen, naar de Rede, dat is verftandig, te handelen!

Het is 'er ook zo ver van daan, dat de noodzaaklykheid van dit regtftreeksch Godlyk onderwys, en de ongenoegzaamheid der Rede alléén , zonder behulp van het zelve , ter bekoming van deeze zo belangryke Godsdienftige denkbeelden , de wysheid en goedheid van god verlaagen zoude , dat het veel eer Zyne wysheid en goedheid zeer veel verheft. Is het niet veel beter dat een Vader zyne Kinderen' onder zyn bereik houdt, om fteeds over hunne belangen te befchikken, en tot hun geluk mede te werken, dan dat hy hen aan zig zeiven overlaat , na hen eens vooral met een goed bedeeld te hebben, dat voor hun wel toereikend is om gelukkig te worden, maar dat ook , door hun tot hun verderf misbruikt kan worden ? Vooronderftelt het eerfte niet veel meer wysheid en vaderlyke liefde dan het laatfte? Nu, ftrekt het dan ook niet ten blyke van Gods wysheid, goedhefd en vaderlyke menfchenliefde, dat hy op de eerstgemelde wyze gehandeld heeft, en handelt, met het menfchelyk geflagt;, tot da* zy ab

len

Sluiten