Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

235

I NB, Ai % g&n n"r wig* tot het ein^e dezer Catalogiis zal te zien zyn en verkogt worden, aan het Sterfhuis van den Overledenen..

TEEKENIN GEN, PRENTEN.

Als m'eede Groupen en Basrelieven in Lyjien met Glaajen.

ta Een Landfcbap in roed gewasfen met Lylï en Glas. ib Een dito, dito. ie Twee dito, dito. ié Twee dito, dito. ie Twee dito, dito. if Twee dito, dito. ig Vier kleine ditos, ih Twee dito, dito.

2 Het Pourtrait van Frederica Sophia Wilbelmina van Pruislen ' Prinfes van Orange.

3 Twee Printjes in 't rood. 4 Twee Gezichten ven Roomen.

5 Een Oud manshoofd.

6 Vier gecouleuidc Landfchapjes met Geboomtjes in Medaillons. 7- Een jjecoi'lcurd Landfcbap door Bellers met Waterverw.

8 Een Vrouwe hoofd.

9 Een Manshoofd met Ooft-Jndifche Inkt.

!,io Twaalf Romcinfehe Keizers in een zwarte Lyfl met Glas cn vergulde rand.

111 Twaalf dito inapparte Medaillons.

112 Drie Basreliëfs Groupies met Kinctoen in Medaillons. 13 Een dito zynde het Regtsgeding van Midas in dito.,

: 14 Zes Poertraitten van Pauslèn en Keurvorflen divers. •

Zeven fluks dito van de vorflelyke Familie. • 16 Een Lood Medaillon zeer uitvoerig in Medaillon.

17 Een d'to vierkant zynde, de Kruizigïng Vf.n J. C. it8 Dïie'Tfou-w-Medailions. t9 Vier dito, dito. •20 Drie ovaaie Gispë Medaillons Bybelgefebieden-flen. ;3t Vier dito ronde flciiigc FsmilUe. 22 Vyf dito divers, : 23 Een ronde uitvoer'g gcboCtfeerdc Group in Medaillon.. : 24 't Ponrtrait van Camper in iMedaillon. : 25 Zés Medaillons in zoort. ' 26 Een geboetfeérde dito met Duifjes.

"7 F én Ovaal gefnecden Ivoir Pourtttdr.' • ' • : 28 Een gefneede Lyfl met twee Beeldjes ên 't Fö'uYfttit. van de

' liemaker. 29 Agt tróuw Medaillons. ■ 30 Zes Gispe'Medaillons zynde'iPourtraiueÉ'.'

Gg 2 31

Sluiten