Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

%6 OVER. DEN INVLOED VAN HET BUR.CERLYK

Oogmerk der Burgerlyke Maatfchappye,

Het oogmerk , derhalven , van den eenvoudigen Natuurftaat, om zig zeiven de beste en meenigvuldigfte geleegenheden te bezorgen tot het aankweeken van zyne Lichaams krachten, het in werking brengen en befchaven zyner Geestvermogens; en het uitoefenen van Zedenlyde Deugd, blyft dus wel voortduuren in eene Burgerlyke Maatfchappye; maar dit kan geenzints het eigenlyk doel deezer nadere vereeniging zyn (*), naardien 'er eene byzondere reeden moet zyn, waarom men de gedaante der Maatfchappye verandert, vooral wanneer daar aan door

haare

(*) Naauwkeurig is alzo de onderfcheiding van den Schryver der Inleyding voor de Verhandeling van locke en anderen over de Verdraagzaamheid (de Hoogleeraar van der meersch) noemende het tydelyk geluk der zamenleeving een byeinde of meede oogmerk bl. X. en zeggende op bl. XV de zaligheid onzer zielen is eene zaak, die geheel huiten den kring der Burgerlyke Zaaken is,

Mendelssohn fchynt in zyn bovengenoemd Werkje hier van wel te verfchilien , naardien hy de opvoeding van den gezelligen mensch, (das noemt hy alles wat niet tot de Regeering behoort ) ftelt onder de einden der Burgerlyke Maatfchappye. Maar dus worden de oogmerken der Gezellige sn Burgerlyke Maatfchappyen niet genoeg van elkander onjerfcheiden, dit zoude aanleiding kunnen geeven om aan een Burgerlyk Beftuur eene mage toetekennen, of over zaken te beflisfen, welken tot de Burgerlyke Maatfchappy als zodanig niet behooren. Verg. Ontw. van Conft. voor 't Volk van Nederland Art. 704.

Sluiten