is toegevoegd aan uw favorieten.

Verhandelingen, raakende den natuurlyken en geopenbaarden godsdienst, uitgegeeven door Teyler's godgeleerd genootschap.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

BESTUUR. OP ZAAKEN VAN GODSDIENST. 8l

bepaald werd binnen het daar toe beftemd gebouw. Wanneer een Roomsch Priester het Viaticum, volgends het gebruik in andere Landen , ftaatelyk naar eenen zieken gebragt had; of wanneer onze Roomfche Broeders eene kerkelyke Proces/ie hielden, hadden alle weldenkende Proteftanten zig over deze vryheid verheugd, maar domme blinde yveraars zulks befpot. Verftandige Roomschgezinden zouden dit met een verachtend ftilzwygen behandeld hebben; maar ook zy hebben hunne blinde yveraars, die dit zoo geduldig niet verdraagen , maar dien fpot met fmaad zouden beantwoord hebben : van woorden moest het tot daaden komen, en de eene verbittering de andere voortbrengen, enz. Maar nu; dit ftaatelyk overbrengen van het Viaticum, dit houden van Procesfien en dergelyken kon met naame aangeweezen, noch verbooden worden. Want ook dit zoude haatelyk en partydig gefcheenen hebben. En daar het om bovengemelde reden niet kon worden toegelaaten , fchoot 'er niets anders over, dan zoodanige algemeene wet, welke maar voor eenen tyd noodzakelyk was, en welker werking eindigde zoodra die noodzakelykheid ophield. En deze noodzakelykheid moet eenmaal ophouden; want de Roomschgezinden zullen de beginzelen der Protestanten meer naderen , en deze uiterlyke plegtigheden, als niet behoorende tot het wezen der openbaare Gódsvereering, laaten vaaren; en de geest der

L ver-