is toegevoegd aan je favorieten.

Verhandelingen, raakende den natuurlyken en geopenbaarden godsdienst, uitgegeeven door Teyler's godgeleerd genootschap.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

bestuur. op zaaken van godsdienst, 169

4. De leeraaren en verdere kerkendienaar en aanen afftellen.

5. Hen allen behoorelyk bezoldigen, en in alle de verdere onkosten van den uitwendigen eerdienst voorzien.

6. Omtrend dit alles de noodige wetten maaken en uitvaardigen, en alle burgers daaraan, als aan burgerlyke wetten, onderwerpen.

7. Allen, die volgends de wetten niet handelen, naar den inhoud der wetten ftraffen: en alzoo de Leeraars en kerkendienaars , die zig niet gedraagen naar de hun gegeven voorfchriften, of welker dienst niet langer van nut is, of zonder ondienst der gemeente niet langer van hen behoort waargenomen te worden, beftraffen en van hunne posten verlaten.

Zie daar ! het geen, welk niet uit deze fluitreden met geweld getrokken wordt, maar daarin waarlyk ligt opgeflooten. Zie daar het geen, welk niet zoo zeer wordt toegeftemd, maar ftyf en fterk beweerd wordt door twee in dit vak clasfyke fchryvers, uitenbogaerd en van alphen. En dit niet alleen; maar verfcheiden fchryvers bouwen op deze zelfden grond hunne ftelling wegens het recht van het vervolgen en dooden der ketters, gelyk uit den tweeden Brief van locke , uit de Aanmerkingen van barbeirac , en uit het zeldzaam werkjen van beza over het ketter dooden en bogermans Voomden geplaatst voor de nederland-

Y fche