is toegevoegd aan uw favorieten.

Verhandelingen, raakende den natuurlyken en geopenbaarden godsdienst, uitgegeeven door Teyler's godgeleerd genootschap.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

VERHANDELING

TER BEANTWOORDING DER

VRAAG:

MAG EN BEHOORT HET BURGERLYK BESTUUR EENIGEN INVLOED UITTEOEFENEN OP ZAKEN VAN GODSDIENST? — ZO ]A, — VAN WELKEN AART EN UITGESTREKTHEID, BEHOORT DIE INVLOED TE ZYNV

DOOR

gerr.it hesselink,

A. L. M. l'HILOS. DOCT., LID VAN DE HOLLANDSCHE MAATSCHAPPT DER WEETENSCHAPPEN TE HAARLEM, EN HOOGLEERAAR TN DE GODGELEERDHEID EN WTSBEGEERTE, UT DE DOOPSGEZINDEN, VERGADERENDE BY DEN TOREN EN HET LAM, TE AMSTERDAM.

ONDER DE ZINSPREUK:

'AAA« mhit «v f*o« Saw pSiKKov ïSuQois ^ly, >$ mKmm int irt^ï S-£«v efoi-ij? e*v<3tige9-£iVyj? itcMtolittm, ffifxrn A«l3£iv, »j KaftZe» •tr^cou? t5to f*£v to» o-uvêJCTixov dndem Koivovlxs k») vofM&ttlas ïgtirpoi. dat is: Eer Jchynt my een Stad geftigt te kunnen "worden zonder grondvesting, of geftigt zynde ftaande te kunnen blyven, dan een Stiat zonder den dienst der Goden; deeze is de band van alle zamenleeving en de grondflag der wetten.

Plutarchus adverfus Colotem. Ex ed. Paris. 1524. P*g- "25> E,

Aan welke Verhandeling, door DIRECTEUREN VAN TEYLERS NALATENSCHAP, deeerfteziLveren eerpenning is toegeweezen.