Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

232 OVER DEN INVLOED VAN HET BURGERLYK

Befchouivïng der Vraag.

Ik verbeelde my dan, zeer aanzienlyke Beftuurders! dat gy u voorgefteld hebt eenen Burgerftaat, in welken allerleie godsdienstige Gezindten niet alleen burgerlyk verdraagen worden, maar ook dezelfde voorregten, dezelfde befcherming van de wet genieten, indien flegts, 't geen niet wel te veronderftellen is, het beleiden en beoeffenen dier gevoelens niet openlyk ftrydig is met de algemeene rust en veiligheid. Deze Gelykheid in Regten zou, op zig zelve, kunnen gehandhaafd worden in allerleije Burgermaatfchappyen, hoedanig een vorm van Burgerlyk Beftuur 'er ook plaats greepe, 't zy Moiiarchaale, 't zy Arijlocratifche, 't zy Gemeenebestgezinde of daadelyk Repraefentafm: ik zeg daadelyk Repraefentative, dewyl toch elke Regeeringsvorm, hoe ook ingevoerd, eigenlyk Repraefentaüf is; doch kan zy alleen den naam van daadelyk Repraefentatif draagen, wanneer het regt van Repraefentatie door het Volk werkelyk wordt uitgeoeffend. Het is eigenaartig te verwagten, dat in zulk een Regeeringsbeftuur deeze Gelykheid in 't Godsdienstige het best zal gehandhaafd worden. Doch over de nuttigheid en praktikaale moogelykheid van zulk een Beftuur hebben wy niet te fpreeken. Het is genoeg met een woord te hebben opgemerkt, dat alle Regeering, door wie en door hoe veelen zy ook worde uilge-

Sluiten