Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

514 OVER DEN INVLOED VAN HET BURGERLYK

Huur, zoo hoog opgevyzeld? Is het om deszelfs gezegenden invloed , op de zeden, op deugd en braafheid, die uit gevoel vanmenfchenwaarde, voordvloeit? Neen; het was alleen, om dat hy gehoorzaame onderdaanen maakt, om dat hy de Volken, met alle formen van beftuur, bevredigt en hen, in de ftem hunner leiders, de ftem Gods doet hooren; om dat hy, door de banden des eeds, het Volk aan den troon verbindt. Maar dit is juist het fchandlykst misbruik van den Godsdienst, tot welks voorftand, thans , geen waar vriend van denzelven , zich zal opwerpen, en daarom geene aanmerking verdient. Zoo de Godsdienst, om geene andere reden, door het beftuur behoort gehandhaafd te worden, dan is het belang van ieder eerlyk en vry man, om hem aan dien invloed te onttrekken. — Neen, het beftuur behoeft den invloed van den Godsdienst, voor zyne verordeningen, even. weinig, als deeze het gezag van den Staat , voor zyne voorfchriften. Het beftuur geeft Wetten , die voor allen gelykelyk voordeelig zyn: ieder, die zyne belangen, in derzelver naauw verband , tot de algemeenen, kent en doorziet, gehoorzaamt dezelven, om dat het zyn voordeel is. Of de Wetten deugen niet , en dan moet men dezelven trachten te verbeteren: of de Burger deugd niet, wanneer zy niet gehoorzaamd worden, en voor hem is de ftraf. Deeze moet, in eene welingerichte Maatfchappy, ftreng genoeg zyn, om hem

van

Sluiten