Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

bestuur. op zaaken van godsdienst. 517

mendfte vernederingen, zo niet iet ergers, moeten dulden: — en evenwel zien wy die Natie, in een tydverloop van eeuwen, hunnen Godsdienst ftandvastig aankleeven, terwyl in hun eigen Vaderland, in de nabyheid van den fchitterenden Tempel, de werkzaamfte zorg des beftuurs haar, niet altyd, voor

de verleidingen der afgoderye kon beveiligen.

Diezelfde getrouwheid en ftandvastigheid, ja nog veel heerlyker bloei van waaren Godsdienst, buiten medewerking van het waereldsch beftuur; wat zeg ik? onder de geweldigfte tegenkantingen, en de ver? leidendfte verzoekingen van hetzelve — zien wy, in de drie eerfte eeuwen der Kerkelyke Gefchiedenis. En men vertoone ons een bloeiender tydperk, na dat het beftuur zich met de zorg voor dien Godsdienst belast heeft! Volgen wy haar geleide, in laater tydperken, welke voorfpoedige en fnelle voordgangen der gezegende hervorming kunnen wy dan befpeuren! En waarlyk luther en kalvyn, het zy tot hunne eeuwige eer gezegd, hebben, in hun eerfte tydperk, zeer weinig aan den invloed van het beftuur, ter bevordering hunner poogingen, te danken. Eindelyk wendt zy ons gezicht , naar verafgelegen waereldftreeken, naar eene nieuwe waereld, door breede Zeeën van ons waerelddoel afgefcheiden; daar vertoont zy ons, in de vereenigde Staat en van Noord- Amerika, eene geheel nieuwe en aan ons nog onbekende huishouding , eenen Ttt 3 Gods*

Sluiten